Straffregisterutdrag för verksamhet med barn

Du kan beställa ett straffregisteruppdrag för studier, arbete eller frivilligverksamhet enkelt via Rättsregistercentralens (RRC) e-tjänst. Utdraget är i kraft i 6 månader.

När en person inleder arbets-, studie- eller frivilliguppgifter med minderåriga, behövs ett utdrag ur straffregistret. Syftet med utdragspraxis är att skydda minderåriga.

Det finns tre olika typer av utdrag:

 • Utdrag för arbetstagare (arbetstagaren beställer)
 • Utdrag för studerande (studerande beställer)
 • Utdrag som kan beställas för en frivillig (verksamhetsanordnaren beställer).

Mottagaren får inte skapa kopior av utdraget. Hen får inte spara andra uppgifter än datum för utgivande av utdraget och information om de personer för vilka utdraget granskats från utdraget.

Varje utdragstyp omfattas av en aning olika anvisningar. Läs mer nedan.

Arbetsgivare eller vissa myndigheter ska kräva att få se ett straffregisterutdrag, om arbetsuppgiften omfattar permanent eller huvudsakligen arbete med barn.

Lagen förpliktar arbetsgivaren att kontrollera utdraget när anställnings- eller tjänsteförhållandet varar minst 3 månader under ett kalenderår. En arbetstagare har rätt att begära ett utdrag också för uppgifter som varar i högst 3 månader. Utdraget för arbetsgivare är avsett att uppvisas för en finländsk arbetsgivare eller tillståndsmyndighet.

Ett utdrag kan beviljas för arbete i ett anställnings- eller tjänsteförhållande då det i väsentlig grad omfattar fostran, undervisning, skötsel eller annan omsorg av barn eller annat arbete i personlig växelverkan med en minderårig utan närvaro av vårdnadshavaren.

Ett utdrag kan förutsättas också till exempel för en civiltjänstskyldigs arbetstjänst eller en deltagare i arbetsprövning, en familjevårdare, en producent av social- och hälsovårdstjänster och en tillhandahållare av morgon- eller eftermiddagsverksamhet för elever.

En uppdragsgivare i ett avtal om köpta tjänster har inte rätt att granska straffregisteruppgifter. Den kriminella bakgrunden för en leverantör i ett avtal om köpta tjänster kan kontrolleras enbart i samband med ett tillstånds- eller anmälningsförfarande. I så fall görs kontrollen av regionförvaltningsverket eller tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Beställ utdraget elektroniskt eller på ansökningsblanketten

Beställ ett straffregisterutdrag för arbete från RRC:s e-tjänst . För e-tjänsten krävs stark autentisering.

Om du inte kan använda e-tjänsten, använd RRC:s ansökningsblankett (pdf) . Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss på något av följande sätt:

 • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
 • Per e-post till adressen [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/Straffregistret, PB 157, 13101 Tavastehus.

Det är inte möjligt att beställa utdraget per telefon.

Du kan också göra en fritt formulerad ansökan till RRC. Det ska dock innehålla alla samma uppgifter som på ovan nämnda ansökningsblankett av RRC.

Obs! Om du behöver ett straffregisterutdrag för att uppvisa det utomlands, går det inte att göra det med detta utdrag. Då behöver du ett utdrag att uppvisa utomlands .

Handläggning av ansökan och färdigt utdrag

Straffregisterutdraget kostar 6 euro i e-tjänsten och 12 euro när det beställs på ett annat sätt. En ansökan i e-tjänsten betalas direkt. Ansökningar via post och e-post faktureras separat.

Behandlingstiden för ansökan är 7 arbetsdagar och ansökningarna behandlas i samma ordning som de kommer in. Behandlingstiden omfattar inte postens leveranstid.

När utdraget är klart kan du se och skriva ut det i RRC:s e-tjänst . Utdraget skickas också till beställarens Suomi.fi-meddelanden eller postadress.

Utdraget är i kraft i 6 månader. Under denna tid kan du uppvisa utdraget också för andra än de aktörer som nämns i ansökan för verksamhet med barn, till exempel för en anordnare av frivilligverksamhet.

Obs! Om du arbetar med äldre, behöver du för det ett separat utdrag för arbete med äldre .

En läroanstalt ska be en studerande att uppvisa ett straffregisterutdrag, om praktik i anknytning till studierna i väsentlig grad omfattar arbete med barn. Utdraget för studerande är avsett att uppvisas för en läroanstalt.

Ett utdrag kan beviljas för en uppgift som i väsentlig grad omfattar fostran, undervisning, skötsel eller annan omsorg av barn eller annat arbete i personlig växelverkan med en minderårig utan närvaro av vårdnadshavaren.

Beställ utdraget elektroniskt eller på ansökningsblanketten

Beställ ett straffregisterutdraget för praktik från RRC:s e-tjänst . Utdraget är avgiftsfritt.

Om du inte kan använda e-tjänsten, använd RRC:s ansökningsblankett (pdf) . Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss på något av följande sätt:

 • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
 • Per e-post till adressen [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst. Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/Straffregistret, PB 157, 13101 Tavastehus.

Det är inte möjligt att beställa utdraget per telefon.

Du kan också göra en fritt formulerad ansökan till RRC. Det ska dock innehålla alla samma uppgifter som på ovan nämnda ansökningsblankett av RRC.

Handläggning av ansökan och färdigt utdrag

Handläggningstiden för ansökan är sju arbetsdagar.

När utdraget är klart kan du se och skriva ut det i RRC:s e-tjänst. Utdraget skickas också till beställarens Suomi.fi-meddelanden eller postadress.

Utdraget är i kraft i 6 månader. Vid behov kan du under den tiden uppvisa utdraget också för andra än de aktörer som nämns i ansökan för verksamhet med barn, till exempel för en anordnare av frivilligverksamhet.

Organisationer som anordnar frivilligverksamhet har en lagstadgad skyldighet att kontrollera de frivilligas kriminella bakgrund.

Den kriminella bakgrunden kan utredas då det handlar om en frivilliguppgift som i väsentlig grad och regelbundet omfattar undervisning, handledning, skötsel, omsorg eller samvaro med en minderårig samt personlig växelverkan med en minderårig utan närvaro av vårdnadshavaren. Därtill förutsätts att uppgiften sköts ensam eller i förhållanden där en minderårigs integritet inte med rimlighet kan tryggas.

En frivilligs kriminella bakgrund kontrolleras genom att beställa ett utdrag ur straffregistret.

Anvisningar om verksamheten behövs för utdraget

Om er organisation ansöker straffregisterutdrag för första gången, ska ni skapa anvisningar om verksamheten. I anvisningarna beskrivs hur minderårigas personliga integritet skyddas i verksamheten. Anvisningarna ska fogas till ansökan den första gången och alltid då anvisningarna har uppdaterats. Du kan dra nytta till exempel av Finlands social och hälsa rf (Soste):s anvisning .

Därtill ska en bedömning göras av de frivilliguppgifter för vilka det är behövligt att granska den kriminella bakgrunden. När ni letar efter frivilliga för dessa uppgifter, ska sökandena underrättas om att ett straffregisterutdrag kontrolleras.

Samtycke av de frivilliga behövs för utdraget

Du kan begära ett straffregisterutdrag för flera frivilliga med samma ansökan. Foga ett skriftligt samtycke av alla frivilliga som ansökan gäller till ansökan.

Samtycket ges i fullmaktsform. För att ge fullmakten kan du använda RRC:s blankett (pdf) . Samtycket ska vara undertecknat. Samtycket ska redogöra för att det är avsett för beställning av ett straffregisterutdrag för frivilligverksamhet och samtyckets giltighetstid.

Foga undertecknade samtycken till ansökan om utdrag i PDF-format.

Alla handlingar som anknyter till ansökan och bilagor ska sändas i samma försändelse. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen.

Beställ utdraget elektroniskt eller per post

Om du är en företrädare för anordnaren av frivilligverksamhet vilken antecknats i föreningsregistret, kan du beställa ett utdrag via RRC:s e-tjänst .

I annat fall behöver du först en Suomi.fi-fullmakt för att beställa ett straffregisterutdrag. Efter befullmäktigandet kan du logga in i e-tjänsten och göra ansökan.

Om er organisation inte använder Suomi.fi-koder, använd RRC:s ansökningsblankett (pdf) . Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss på något av följande sätt:

 • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
 • Per e-post till [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/Straffregistret, PB 157, 13101 Tavastehus.

Leverans av utdraget

Straffregisterutdraget kostar 6 euro i e-tjänsten och 12 euro när det beställs på ett annat sätt. I e-tjänsten betalas utdraget direkt. Ansökningar via post och e-post faktureras separat.

Behandlingstiden för ansökan är 7 arbetsdagar och ansökningarna behandlas i samma ordning som de kommer in. Behandlingstiden omfattar inte postens leveranstid.

När utdraget är färdigt, sänds utdraget till er sammanslutnings postadress. Den person som är föremål för beställningen av utdraget, ser och kan skriva ut utdraget också via RRC:s e-tjänst.

Handläggning av utdraget: läs dessa anvisningar omsorgsfullt!

Det finns noggranna anvisningar för handläggning av ett utdrag som beställts för en frivillig i lagen. Den som granskar ett utdrag

 • får inte skapa kopior av utdraget.
 • får inte spara andra uppgifter än datum för utgivande av utdraget och information om de personer för vilka utdraget granskats från utdraget.

När utdraget granskats, ska det utan dröjsmål överlämnas till den volontär som det gäller.

Den som granskar straffregisterutdraget har tystnadsplikt avseende de uppgifter som antecknats på utdraget. Tystnadsplikten fortsätter efter det att granskaren av utdraget inte längre sköter det uppdrag där hen fick informationen. Om brott mot tystnadsplikten föreskrivs i strafflagen.

En anteckning på utdraget är inte ett hinder för att välja en person, utan anordnaren av verksamheten ska bedöma om personen är lämplig för uppgiften.

I straffregisterutdraget antecknas uppgifter om vissa brott och domar. Dessa har bedömts vara av särskild betydelse när person deltar i verksamhet med barn.

På utdraget antecknas också uppgifter om böter, som dömts för brott mot barn eller sexualbrott. På utdraget finns det information om en person dömts för motsvarande brott i en annan EU-medlemsstat eller om hen getts förbud eller att delta i verksamhet med minderåriga.

Av straffregisterutdraget framgår också om en person inte har gjort sig skyldig till de här avsedda brotten. Av straffregisterutdraget för arbete med barn framgår det dock inte, om straffregistret innehåller information om andra brott.

På ett utdrag antecknas uppgifter om ett laga kraft vunnet beslut med vilket personen dömts för något av följande brott:

Brott som gäller barn:

 • spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn
 • grov spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn
 • innehav av bild som på ett sexuellt sätt visar barn
 • besökande av föreställning som på ett sexuellt sätt visar barn
 • sexuellt övergrepp mot barn
 • grovt sexuellt övergrepp mot barn
 • våldtäkt mot barn
 • grov våldtäkt mot barn
 • sexuellt utnyttjande av barn
 • erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person
 • lockande av barn i sexuella syften

Sexualbrott:

 • våldtäkt
 • grov våldtäkt
 • sexuellt övergrepp
 • grovt sexuellt övergrepp
 • sexuellt utnyttjande
 • sexuellt antastande
 • olovlig spridning av sexuell bild
 • utnyttjande av person som är föremål för sexhandel
 • koppleri
 • grovt koppleri
 • spridning av pornografisk bild.

Våldsbrott:

 • dråp
 • mord
 • dråp under förmildrande omständigheter
 • grov misshandel
 • grovt rån.

Brott mot friheten:

 • människohandel
 • grov människohandel

Narkotikabrott:

 • narkotikabrott
 • grovt narkotikabrott
 • straffbart bruk av narkotika
 • förberedelse till narkotikabrott
 • främjande av narkotikabrott
 • grovt främjande av narkotikabrott.

Om du fått ett gemensamt straff för flera brott, och ett av dessa nämns på listan ovan, antecknas alla brott som dömts ut i samma sammanhang.

Publicerad 28.1.2018