Utdrag om brottslig bakgrund

Utdrag om brottslig bakgrund betyder straffregisterutdrag som företes för arbetsgivaren, tillståndsmyndighetet, utbildningsarrangör eller organisatör av frivilliguppdrag när personen skall arbeta med minderåriga.

Ett utdrag om brottslig bakgrund överlämnas endast till vederbörande. Personen kan icke till exempel befullmäktiga arbetsgivaren att beställa utdraget.

Utdraget är avsett endast för företeende hos arbetsgivaren, läroverket eller en tillståndsmyndighet. Arbetsgivaren eller myndigheten får icke samla eller upptaga uppgifter som framgår ur utdraget om brottslig bakgrund. Arbetsgivaren kan enbart anteckna i sina handlingar att utdraget företetts och utdragets datum.

Beställning och sändning av utdraget

Vid beställning av utdraget bör man angiva, för vilken arbetsgivare och -uppgift man beställer det. Om arbetssökanden under den ovan avsedda giltighetstiden av sex månader måste förete sina registeruppgifter även för någon annan arbetsgivare än som utdraget beställts för kan han/hon använda det tidigare beställda utdraget.

Studerande bör angiva för vilken utbildningarrangör och uppgift utdraget beställs för. Utdraget kan begäras strax före praktik.

Utdraget om brottslig bakgrund sänds till den adress som beställaren har i befolkningsregistret . Behandlingstiden för utdraget är 7 arbetsdagar . Utdraget kostar 6,00 euro via e-tjänster och 12,00 euro via post eller e-post. Räkningen sänds separat.

Ansökningar genom e-tjänsten : Gå till e-tjänsten

Utdragets uppgifter

Arbetsgivaren eller vissa myndigheter måste fordra utdraget om brottslig bakgrund till påseende om arbetsuppgiften varaktigt och väsentligt innebär att arbeta med barn. I utdraget om brottslig bakgrund antecknas endast de i brottsregistret införda uppgifter som ansetts ha särskild betydelse då personen arbetar med barn. I utdraget antecknas således uppgifterna om ett beslut varmed personen dömts för följande brott:

1. Brott gentemot barn

 • spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn
 • grov spridning av bild på ett sexuellt sätt visar barn
 • innehav av bild som på ett sexuellt sätt visar barn
 • besökande av föreställning som på ett sexuellt sätt virar barn
 • våldtäkt mot barn
 • grov våldtäkt mot barn
 • sexuellt övergrepp mot barn
 • grovt sexuellt övergrepp mot barn
 • sexuellt utnyttjande av barn
 • köp av sexuella tjänster av en ung person
 • lockande av barn i sexuella syften
 • erbjudande ev ersättning för sexuell handling mot ung person

2. Sexuella brott

 • våldtäkt
 • grov våldtäkt
 • sexuellt övergrepp
 • grovt sekuellt övergrepp
 • sexuellt utnyttjande
 • sexuellt antastande
 • olovlig spridning av sexuell bild
 • uttnytjande av person som är föremål för sexhandel
 • koppleri
 • grovt koppleri
 • besökande av en barnpornografisk föreställning
 • spridning av pornografisk bild

3. Våldsbrott

 • dråp
 • mord
 • dödsvållande
 • grov misshandel
 • grovt rån

4. Brott mot friheten

 • människohandel
 • grov människohandel

5. Narkotikabrott

 • narkotikabrott
 • grovt narkotikabrott
 • brott gällande användning av narkotika
 • förberedelse av narkotikabrott
 • främjande ov narkotikabrott
 • grovt främjande av narkotikabrott

I utdraget antecknas uppgifter om böter som har dömts ut för brott gentemot barn eller sexuella brott och som införts i bötesregister. Dessutom antecknas domar för motsvarande brott och förbud att arbeta med eller annars vara verksam bland minderåriga från andra Europeiska unionens medlemsstater

Har personen icke gjort sig skyldig till något av de ovan avsedda brotten innehåller utdraget om brottslig bakgrund bevis därpå. Ur utdraget om brottslig bakgrund framgår det således icke om brottsregistret innehåller uppgifter om något annat brott än de ovannämnda.

Utdraget om brottslig bakgrund får icke vara äldre än sex månader vid företeende för arbetsgivaren eller myndigheten.

Publicerad 13.2.2018