Information om straffregistret

Rättsregistercentralen (RRC) är registeransvarig för straffregistret. Uppgifter får lämnas ut ur straffregistret enbart för de ändamål som föreskrivits i straffregisterlagen.

I straffregistret sparas uppgifter främst om personer som dömts till frihetsstraff och samfundsböter. Uppgifterna används till exempel i påförandet och verkställigheten av straffrättsliga påföljder. Uppgifter kan lämnas ut också för att utreda en persons pålitlighet och lämplighet.

Du har rätt att granska vilka uppgifter om dig som sparats i straffregistret. Läs mer på sidan Granskning av egna uppgifter .

Vilka uppgifter införs i straffregistret?

I registret införs information om straff som dömts till en person, avtjänandet av det och eventuellt benådande.

En anteckning görs i straffregistret då en person döms till:

 • ovillkorligt eller villkorligt fängelse
 • kombinationsstraff
 • övervakningsstraff
 • bot som dömts ut utöver villkorligt fängelse
 • samhällstjänst eller övervakning
 • ungdomsstraff
 • böter i stället för ungdomsstraff
 • avsättning från tjänst.

En anteckning görs i straffregistret också då

 • en person inte döms på grund av att hen är otillräknelig
 • en juridisk person (bolag, stiftelse e.d.) påförts en samfundsbot
 • en person döms till straff utomlands och påföljderna motsvarar de ovan nämnda.

Andra än de ovan nämnda bötesstraffen eller förvandlingsstraffen för böter leder inte till en anteckning i straffregistret. Inte heller fängelsestraff som dömts ut med stöd av civiltjänstlagen eller värnpliktslagen leder till en anteckning i registret.

För vilket ändamål kan ett straffregisterutdrag ansökas?

Ett straffregisterutdrag kan inte beviljas för andra ändamål än de som föreskrivits i straffregisterlagen. Sådana ändamål är:

Ett straffregisterutdrag ska inte fogas till arbetsansökan. Utdraget uppvisas enbart av den person som valts till ett uppdrag eller en tjänst.

En fysisk person som ansöker om massfinansiering kan ansöka om ett utdrag för att uppvisa det för en tillhandahållare av en massfinansieringstjänst. Utdraget kan ansökas med en fritt formulerad undertecknad ansökan eller via tjänsten Suomi.fi/meddelande . Ett utdrag för en juridisk person för massfinansiering (utdrag över samfundsböter) kan ansökas via Rättsregistercentralens e-tjänst.

När avförs anteckningarna i straffregistret?

Uppgifter om en person avförs från registret efter en viss tid. När uppgifterna avförs varierar enligt hur strängt straffet är.

Efter 5 år från den dag då en lagakraftvunnen dom meddelats avförs uppgifter om

 • villkorligt fängelse
 • böter som dömts ut utöver villkorligt fängelsestraff (bot som tilläggstraff), samhällstjänst eller övervakning
 • ungdomsstraff eller en bot som dömts ut i stället för den
 • avsättning från tjänst
 • samfundsbot.

Efter 10 år från den dag då en lagakraftvunnen dom meddelats avförs uppgifter om

 • ovillkorligt fängelse på högst två år
 • samhällstjänst som dömts i stället för ett villkorligt straff.

Efter 20 år från den dag då en lagakraftvunnen dom meddelats avförs uppgifter om

 • fängelsestraff på över 2 år och högst 5 år
 • om att personen inte dömts på grund av otillräknelighet.

Uppgifter som antecknats för fängelsestraff över 5 år avförs då personen avlider eller då personen fyller 90 år. Senast då raderas också alla andra uppgifter om personen.

Information om ett enskilt straff avförs inte, om det i straffregistret finns information som inte ännu kan avföras. Alla uppgifter som sparats om en person blir kvar fram till dess att tiden för att avföra den sista domen gått ut.

Ytterligare information

Straffregisterlagen (770/1993)

Lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter (214/2012)

Dataskyddsbeskrivningar

Publicerad 17.4.2024