Rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

Työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen. Henkilö ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa tilaamaan otetta. Vapaaehtoistoimintaa varten tarvittavan rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminan järjestäjä vapaaehtoisen suostumuksella.

Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen työnantajan, lupaviranomaisen, oppilaitoksen tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja. Vastaanottaja voi tehdä asiakirjoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja otteen päivämäärän.

Otteen tilaaminen ja lähettäminen

Työntekijän otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä työnantajaa ja tehtävää varten se tilataan. Jos työnhakija kuuden kuukauden kelpoisuusajan kuluessa joutuu esittämään rekisteritietonsa myös muulle työantajalle kuin mitä varten ote on tilattu, hän voi käyttää aiemmin tilaamaansa otetta.

Opiskelijan otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä oppilaitosta ja tehtävää varten se tilataan. Ulkomaille esitettäväksi tulee tilata maksullinen rikosrekisteriote. Ote voidaan tilata vasta, kun harjoittelu on ajankohtainen.

Rikostaustaote lähetetään tilaajan väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseen. Käsittelyaika on seitsemän työpäivää. Ote maksaa sähköisestä asiointipalvelusta tilattaessa 6,00 euroa ja muuten 12,00 euroa. Sähköisessä asiointipalvelussa tehtävä hakemus maksetaan tilattaessa. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt hakemukset laskutetaan erikseen.

Hakemukset sähköisesti: Siirry Oikeusrekisterikeskuksen sähköiseen asiointipalveluun Otteen tilaaminen onnistuu helposti täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakemus asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen (pankki- tai mobiilitunnistautuminen). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit tulostaa hakemuslomakkeen.

Otteessa olevat tiedot

Työnantajan tai eräiden viranomaisten on vaadittava rikostaustaote nähtäväksi, jos työtehtävään pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten kanssa. Rikostaustaotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa.

Otteeseen merkitään siten tiedot ratkaisusta, jolla henkilö on tuomittu seuraavista rikoksista:

1. Lapseen kohdistuvat rikokset

lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen

törkeä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen

lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito

lasta seksuaalisesti esittävän esityksen seuraaminen

seksuaalinen kajoaminen lapseen

törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen

lapsenraiskaus

törkeä lapsenraiskaus

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

korvauksen tarjoaminen nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta

lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

2. Seksuaalirikokset

raiskaus

törkeä raiskaus

seksuaalinen kajoaminen

törkeä seksuaalinen kajoaminen

seksuaalinen hyväksikäyttö

seksuaalinen ahdistelu

seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen

seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö

paritus

törkeä paritus

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

3. Väkivaltarikokset

tappo

murha

surma

törkeä pahoinpitely

törkeä ryöstö

4. Vapauteen kohdistuvat rikokset

ihmiskauppa

törkeä ihmiskauppa

5. Huumausainerikokset

huumausainerikos

törkeä huumausainerikos

huumausaineen käyttörikos

huumausainerikoksen valmistelu

huumausainerikoksen edistäminen

törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Otteeseen merkitään tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista, jotka on tuomittu lapseen kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista sekä toisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuomituista vastaavista rikoksista. Lisäksi otteelle merkitään tieto toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetusta kiellosta työskennellä tai muuten toimia alaikäisten parissa.

Jos henkilö ei ole syyllistynyt edellä tarkoitettuihin rikoksiin, rikostaustaote sisältää todistuksen tästä. Rikostaustaotteesta ei siten ilmene, jos rikosrekisterissä on tieto muusta kuin edellä luetelluista rikoksista.

Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään työnantajalle tai viranomaiselle.

Julkaistu 26.5.2020