Frivilligs straffregisterutdrag

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn träder i kraft 1.5.2014. Därefter kan organisationer som ordnar frivilligverksamhet under vissa förutsättningar kontrollera den brottsliga bakgrunden hos frivilliga. Lagen medför inga ändringar i kontrollen av den brottsliga bakgrunden hos anställda eller studerande utan dessa beställer fortfarande själva utdrag till arbetsgivaren eller läroanstalten.

Förutsättningar för kontroll av brottslig bakgrund

Organisatören kan kontrollera en frivilligs brottsliga bakgrund om det handlar om ett uppdrag som

1. regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, handledning, vård och omsorg av eller annan samvaro med en minderårig,

2. innebär personlig kontakt med en minderårig, och

3. består i att sköta uppdraget ensam eller under sådana förhållanden där den minderåriges personliga integritet rimligen inte kan tryggas, trots att organisatören av verksamheten har sådana anvisningar eller förfaringssätt som siktar på att trygga barns personliga integritet.

Den brottsliga bakgrunden kan kontrolleras endast hos frivilliga som deltagit i verksamheten efter lagens ikraftträdande 1.5.2014.

För att omfattas av förfaringssättet för kontroll av brottslig bakgrund ska organisatören av frivilliguppdrag för sin verksamhet skapa anvisningar för att trygga minderårigas personliga integritet. Rättsregistercentralen har tillsammans med organisatörer av frivilliguppdrag deltagit i upprättandet av en allmän verksamhetsanvisning.

Dessutom ska organisatören bedöma de uppdrag där kontrollen av brottslig bakgrund anses vara nödvändig. En organisatör som söker frivilliga för uppdrag ska informera om sin avsikt att begära ett straffregisterutdrag.


Ansökan om straffregisterutdrag

Organisatören av frivilliguppdrag ansöker skriftligen om utdrag hos Rättsregistercentralen. Vi rekommenderar att skicka ansökan till e-postadressen [email protected]. Skriftligt samtycke till ansökan om utdrag av den frivillige ska fogas till ansökan.

Av samtycket ska det framgå att den frivillige har informerats om straffregisterutdragets syfte och hur det används, om vilka uppgifter som antecknas i straffregisterutdraget och behandlingen av uppgifter i samband med detta.

När straffregisterutdrag ansöks för första gången ska även de av organisatören godkända verksamhetsanvisningarna eller förfaringssätten för tryggande av minderårigas personliga integritet fogas till ansökan. Om organisatören använder ovan nämnda allmänna verksamhetsanvisningar behöver de inte fogas.

Alla handlingar och bilagor relaterade till ansökan ska sändas i samma försändelse. Bristfälliga ansökningar förlänger behandlingstiden.

På samma ansökan kan organisatören begära brottsregisterutdrag för flera frivilliga, förutsatt att alla frivilliga har gett skriftligt samtycke. Om förutsättningarna för kontrollen av utdraget uppfylls kan den frivilliga uppvisa ett utdrag som inhämtats för arbete eller studier för organisatören av frivilliguppdraget.

Utdraget kostar 6,00 euro via e-tjänster och 12,00 euro via post eller e-post. Behandlingstid för ansökan är 7 arbetsdagar.


Granskning av brottsregisterutdrag

Brottsregisterutdraget sänds till organisatörens kontaktperson som angetts i ansökan. Kontaktpersonen får inte ta någon kopia av utdraget utan endast anteckna att straffregisterutdraget har granskats samt utdragets identifikationsuppgifter. Du kan ta del av eventuella uppgifter på utdraget här . En anteckning på utdraget förhindrar inte valet av personen utan organisatören ska bedöma om personen kan ges uppdraget.

Den som granskar brottsregisterutdraget har tystnadsplikt avseende de uppgifter som antecknats på utdraget. Tystnadsplikten fortsätter efter det att granskaren av utdraget inte längre sköter det uppdrag där han eller hon fick informationen. Om brott mot tystnadsplikten föreskrivs i strafflagen.

Efter granskningen ska utdraget utan dröjsmål överlämnas till den frivillige. Om utdraget inte kan överlämnas inom en månad ska det förstöras på ett tillförlitligt sätt.

Publicerad 13.2.2018