Straffregister

Straffregistret är ett nationellt centralregister, vari närmast uppgifter om personer som dömts till frihetsstraff införs. Uppgifter samlas och förvaras samt föryttras för åläggande och verkställande av straffrättsliga påföljder. Uppgifter kan även föryttras för utredning och bedömning av en persons trovärdighet och personliga lämplighet.

Vilka uppgifter införs i straffregistret?

Det sker införing i straffregistret då en person döms till:

 • ovillkorligt eller villkorligt fängelsestraff
 • övervakningsstraff
 • jämte villkorligt fängelsestraff böter (tilläggsböter), samhällstjänst eller uppsikt
 • samhällstjänst
 • ungdomsstraff eller i stället för ungdomsstraff böter
 • avsättning från tjänst eller
 • åtal eftergives på grund av personens otillräknelighet

Andra än de ovannämnda bötesstraff och förvandlingsstraff för böter blir icke införda i straffregistret.

Ett fängelsestraff som ådömts med stöd av civiltjänstlagen eller värnpliktslagen blir icke infört i registret.

En juridisk person (bolag, stiftelse e.dyl.) ålagda samfundsböter införs i straffregistret.

I registret införs uppgifter om straff som utomlands ådömts en finsk medborgare eller en i Finland bofast utlänning såvitt påföljderna motsvarar de ovannämnda påföljder som bör införas i registret.

I registret införs uppgifter om avtjänat straff och eventuell benådning.


När avförs brottregisteranterckingar?

Uppgifter om en person avförs ur registret vid olika tider efter straffets stränghet.

Om 5 år från en lagakraftvunnen dom avförs uppgifterna om en persons

 • villkorliga fängelsestraff
 • böter som ådömts förutom villkorligt fängelsestraff (tilläggsböter), samhällstjänst eller uppsikt
 • ungdomsstraff och böter som ådömts i stället
 • avsättning från tjänst
 • samfundsböter.

Om 10 år från en lagakraftvunnen dom avförs uppgifterna om

 • högst två års ovillkorliga fängelsestraff
 • samhällstjänststraff.

Om 20 år från en lagakraftvunnen dom avförs uppgifterna om

 • över två och högst fem års fängelsestraff
 • åtalseftergift på grund av personens otillräknelighet.

Sedan en person dött eller fyllt 90 år avförs uppgifterna om

 • över fem års fängelsestraff. Senast då avförs även alla övriga anteckningar om personen.

Uppgifter om ett enskilt straff avförs icke om brottsregistret innehåller om en person en sådan uppgift som enligt ovanstående regler gällande beslutet icke ännu kan avföras.

Om personen alltså dömdes till nya brott innan en tidigare brottsregisteranteckning avförts, bevaras alla om honom/henne antecknade uppgifter tills avföringstiden gällande beslutet om den strängaste domen utlöpt.

 
Publicerad 28.1.2018