Vapaaehtoisen rikostaustaote

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 1.5.2014. Tämän jälkeen vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta.

Rikostaustan tarkistamisen edellytykset

Toiminnan järjestäjä voi selvittää vapaaehtoisen rikostaustan, jos kysymyksessä on tehtävä, johon kuuluu:

  1. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa ja
  2. henkilökohtainen vuorovaikutus alaikäisen kanssa ja
  3. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on käytössä toimintaa koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan lasten henkilökohtainen koskemattomuus.

Rikostausta voidaan tarkistaa ainoastaan lain voimaantulon 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta vapaaehtoisilta.

Jotta vapaaehtoistoiminnan järjestäjä pääsee rikostaustan tarkistamismenettelyn piiriin tulee sen luoda toimintaansa koskeva ohjeistus alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi.

Lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä on luettavissa toimintaohje esimerkiksi Suomen sosiaali ja terveys ry:n sivuilta .

Lisäksi järjestäjän on arvioitava ne tehtäväkuvat, joissa rikostaustan tarkistaminen katsotaan tarpeelliseksi. Haettaessa vapaaehtoisia näihin tehtäviin on hakemuksessa ilmoitettava, että rikosrekisteriote tullaan tarkistamaan.

Rikosrekisteriotteen hakeminen

Suosittelemme otteiden tilaamiseen Oikeusrekisterikeskuksen sähköistä asiontipalvelua. Yhdistysrekisteriin merkitty järjestäjän edustaja voi kirjautua asiointiin ilman erillistä valtuutusta.

Muu järjestäjän edustaja voidaan suomi.fi-valtuutuksella "Rikosrekisteriotteen tilaaminen " valtuuttaa tilaamaan vapaaehtoisten rikostaustaotteet. (Tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseksi löytyvät Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämältä suomi.fi-sivustolta .)

Hakemukseen tulee liittää vapaaehtoisten allekirjoittamat suostumukset pdf-muodossa.

Jos organisaatiolla ei ole käytössä suomi.fi-tunnuksia niin hakemuksen voi lähettää turvaviestipalvelun kautta osoitteeseen [email protected]. Hakemukseen tulee liittää vapaaehtoisen kirjallinen suostumus otteen hakemiseksi.

Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että vapaaehtoinen on saanut tiedon rikosrekisteriotteen tarkoituksesta ja sen käytöstä, rikosrekisteriotteen sisällöstä ja siihen liittyvästä tietojenkäsittelystä.

Rikosrekisteriotteita ensimmäistä kertaa haettaessa tulee hakemukseen liittää myös järjestäjän hyväksymät toimintaohjeet tai menettelytavat alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi. Jos järjestäjä käyttää ylempänä mainittuja yleisiä toimintaohjeita niin niitä ei tarvita liitteeksi.

Kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat ja liitteet pitää lähettää samassa lähetyksessä. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät käsittelyä.

Samalla hakemuksella voi pyytää rikosrekisteriotetta useasta vapaaehtoisesta, kunhan jokaisesta vapaaehtoisesta on kirjallinen suostumus. Jos edellytykset otteen tarkistamiseksi täyttyvät niin vapaaehtoinen voi esittää työtä tai opiskelua varten hankkimansa otteen vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle.

Ote maksaa sähköisen asiointipalvelun kautta tilattuna 6,00 euroa, muuten 12,00 euroa. Sähköisessä asiointipalvelussa tehtävä hakemus maksetaan tilattaessa. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt hakemukset laskutetaan erikseen. Hakemuksen käsittelyaika Oikeusrekisterikeskuksessa on seitsemän työpäivää.

Rikosrekisteriotteen tarkistaminen

Rikosrekisteriote toimitetaan hakemuksessa ilmoitetulle toiminnanjärjestäjän yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö ei saa ottaa jäljennöstä vaan ainoastaan tehdä merkinnät otteen tarkistamisesta ja sen tunnistetiedoista. Otteelle mahdollisesti merkittäviin tietoihin voi tutustua täältä . Merkintä otteessa ei estä henkilön valitsemista vaan toiminnanjärjestäjän tulee arvioida voidaanko henkilö ottaa tehtävään.

Rikosrekisteriotteen tarkastaja on vaitiolovelvollinen rikosrekisteriotteelle merkityistä tiedoista. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun otteen tarkastaja ei ole siinä tehtävässä, jossa hän on tiedon saanut. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi.

Tarkistamisen jälkeen ote tulee välittömästi toimittaa vapaaehtoiselle. Jos otetta ei saada kuukauden sisällä toimitettua niin se tulee hävittää luotettavalla tavalla.

Julkaistu 26.5.2020