Tietoa rikosrekisteristä

Oikeusrekisterikeskus (ORK) toimii rikosrekisterin rekisterinpitäjänä. Rikosrekisterin tietoja voidaan luovuttaa vain rikosrekisterilaissa säädettyihin tarkoituksiin.

Rikosrekisteriin tallennetaan lähinnä vapausrangaistukseen tai yhteisösakkoon tuomittujen tietoja. Tietoja käytetään esimerkiksi rikosoikeudellisten seuraamusten määräämisessä ja täytäntöönpanossa. Tietoja voidaan luovuttaa myös henkilön luotettavuuden ja soveltuvuuden selvittämiseksi.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu rikosrekisteriin. Lue lisää sivulta Omien tietojen tarkastaminen .

Mitä tietoja rikosrekisteriin merkitään?

Rekisteriin merkitään tieto henkilölle tuomitusta rangaistuksesta, sen suorittamisesta ja mahdollisesta armahtamisesta. 

Rikosrekisteriin tulee merkintä, kun henkilö tuomitaan:

 • ehdottomaan tai ehdolliseen vankeusrangaistukseen
 • yhdistelmärangaistukseen
 • valvontarangaistukseen
 • ehdollisen vankeuden ohessa tuomittuun sakkoon
 • yhdyskuntapalveluun tai valvontaan
 • nuorisorangaistukseen
 • nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon
 • viralta pantavaksi.

Rikosrekisteriin merkitään myös, kun

 • henkilö jätetään tuomitsematta syyntakeettomana 
 • oikeushenkilölle (yhtiö, säätiö tms.) on määrätty yhteisösakko
 • henkilö tuomitaan ulkomailla rangaistuksesta, joiden seuraamukset vastaavat edellä mainittuja.

Muista kuin edellä mainituista sakkorangaistuksista tai sakon muuntorangaistuksista ei tule merkintää rikosrekisteriin. Myöskään siviilipalvelus- tai asevelvollisuuslain nojalla tuomitusta vankeusrangaistuksesta ei tule merkintää rekisteriin.

Mihin tarkoitukseen rikosrekisteriotetta voi hakea?

Rikosrekisteriotetta ei voida myöntää muihin kuin rikosrekisterilaissa säädettyihin tarkoituksiin. Tällaisia tarkoituksia ovat:

Rikosrekisteriotetta ei pidä liittää työhakemukseen. Otteen esittää ainoastaan tehtävään tai virkaan valittu henkilö.

Joukkorahoitusta hakeva luonnollinen henkilö voi hakea otetta esittääkseen sen joukkorahoituspalvelua tarjoavalle. Otetta voi hakea vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella tai Suomi.fi/viestit -palvelun kautta. Oikeushenkilön otetta joukkorahoitusta varten (yhteisösakko-ote) on mahdollista hakea Oikeusrekisterikeskuksen sähköisen asioinnin kautta. 

Milloin rikosrekisterin merkinnät poistetaan?

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä tietyn ajan kuluttua. Poistoaika vaihtelee rangaistuksen ankaruuden mukaan.

5 vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot henkilön

 • ehdollisesta vankeudesta
 • ehdollisen vankeuden ohessa tuomitusta sakosta (oheissakko), yhdyskuntapalvelusta tai valvonnasta
 • nuorisorangaistuksesta ja sen sijasta tuomitusta sakosta
 • viraltapanosta
 • yhteisösakosta.

10 vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot

 • enintään kahden vuoden ehdottomasta vankeusrangaistuksesta
 • ehdottoman rangaistuksen sijasta tuomitusta yhdyskuntapalvelusta.

20 vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot

 • yli 2 ja enintään 5 vuoden vankeusrangaistuksesta
 • siitä, kun henkilö on jätetty tuomitsematta syyntakeettomana.

Yli 5 vuoden vankeusrangaistuksesta merkityt tiedot poistetaan, kun henkilö kuolee tai täyttää 90 vuotta. Viimeistään tällöin poistetaan myös kaikki muut henkilöä koskevat merkinnät.

Yksittäistä rangaistusta koskevaa tietoa ei poisteta, jos rikosrekisterissä on tietoa, jota ei vielä voida poistaa. Kaikki henkilöstä tallennetut tiedot säilyvät, kunnes viimeisenä poistuvan tuomion poistoaika on kulunut umpeen.

Lisätietoa

Rikosrekisterilaki (770/1993)

Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta (214/2012)

Tietosuojaselosteet

Julkaistu 17.4.2024