Rikosrekisteri

Rikosrekisteri on valtakunnallinen keskusrekisteri, johon merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja. Tietoja kerätään ja talletetaan ja niitä luovutetaan rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten.

Mitä tietoja rikosrekisteriin merkitään?

Rikosrekisteriin tulee merkintä, kun henkilö tuomitaan:

 • ehdottomaan tai ehdolliseen vankeusrangaistukseen
 • valvontarangaistukseen
 • ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa sakkoon (oheissakkoon), yhdyskuntapalveluun tai valvontaan
 • ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun
 • nuorisorangaistukseen tai nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon
 • viralta pantavaksi tai
 • jätetään syyntakeettomana tuomitsematta.

Muista kuin edellä luetelluista sakkorangaistuksista ja sakon muuntorangaistuksista ei tule merkintää rikosrekisteriin.

Siviilipalveluslain tai asevelvollisuuslain nojalla tuomitusta vankeusrangaistuksesta ei tule merkintää rekisteriin.

Oikeushenkilölle (yhtiö, säätiö tms.) määrätystä yhteisösakosta tehdään merkintä rikosrekisteriin.

Rekisteriin merkitään tietoja Suomen kansalaiselle tai täällä pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle ulkomailla tuomituista rangaistuksista, jos seuraamukset vastaavat edellä mainittuja rekisteriin merkittäviä seuraamuksia.

Rekisteriin merkitään tieto tuomitun rangaistuksen suorittamisesta ja mahdollisesta armahtamisesta.

Milloin rikosrekisterimerkinnät poistetaan?

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä eri aikoina rangaistuksen ankaruuden mukaan.

5 vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot henkilön

 • ehdollisesta vankeudesta
 • ehdollisen vankeuden ohessa tuomitusta sakosta (oheissakko), yhdyskuntapalvelusta tai valvonnasta
 • nuorisorangaistuksesta ja sen sijasta tuomitusta sakosta
 • viraltapanosta
 • yhteisösakosta

10 vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot

 • enintään kahden vuoden ehdottomasta vankeusrangaistuksesta
 • ehdottoman rangaistuksen sijasta tuomitusta yhdyskuntapalvelusta

20 vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot

 • yli kahden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksesta
 • syyntakeettomana tuomitsematta jättämisestä

Tiedot poistetaan henkilön kuoltua tai täytettyä 90 vuotta

 • yli viiden vuoden vankeusrangaistuksesta. Viimeistään tällöin poistetaan myös kaikki muut henkilöä koskevat merkinnät.

Yksittäistä rangaistusta koskevaa tietoa ei poisteta, jos henkilöstä on rikosrekisterissä sellainen tieto, jota ei edellä olevien päätöskohtaisten sääntöjen mukaan vielä voida poistaa.

Jos henkilö tuomitaan uusista rikoksista ennen kuin kuin aiempi rikosrekisterimerkintä on poistunut, kaikki hänestä rekisteröidyt tiedot säilyvät, kunnes viimeisenä poistuvan tuomion poistoaika on kulunut umpeen.

 
Julkaistu 8.2.2019