Rättsregistercentralen ansvarar för uppgifter med verkställande och registerförande samt för utveckling och underhåll av datasystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde samt produktionsstöd för dessa.

Rättsregistercentralen är ett ämbetsverk som hör till justitieministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att

1) vara registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde samt förmedla av justitieförvaltningsmyndigheterna anmälda uppgifter till andra myndigheter,

2) sköta verkställighetsuppgifter som gäller böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt föra statens talan i dessa uppgifter,

3) på uppdrag av enheter inom justitieministeriets förvaltningsområde sköta registerföringen i fråga om register som används för forskningsändamål och sköta uppgifter i samband med registren,

4) sköta underhåll och utveckling av informationssystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen.

Rättsregistercentralen producerar själv de tjänster som behövs eller skaffar dem hos andra tjänsteproducenter.