Ansökan om och beviljande av betalningstid

Du kan ansöka om och beviljas betalningstid för böter och andra påföljder som Rättsregistercentralen driver in. Betalningstid kan beviljas utifrån en motiverad orsak, men inte i alla fall.

Animaatiokuva, jossa henkilö ajaa punaisella henkilöautolla. Taustalla on kaupunki ja puun oksia.

Rättsregistercentralen (RRC) kan bevilja betalningstid för att betala en bot eller en annan påföljd. Betalningstid beviljas dock inte till exempel för böter som stämts till förfarandet med förvandlingsstraff och inte heller för överlastavgifter.

Med ärenden som gått till utsökningen är det utsökningsmyndigheten som beslutar om beviljande av betalningstid.

Se video om hur du ansöker om en betalningstid här .

Du kan ansöka om betalningstid, om du har en motiverad orsak till att du inte kan betala påföljden i tid. Orsaken kan vara en sjukdom, arbetslöshet, fullgörande av värnplikten eller en annan motsvarande orsak.

Betalningstid kan beviljas högst för ett år för hela beloppet eller en del av det. Av särskilt vägande skäl kan betalningstid beviljas också för en längre tid.

I ett ärende med förvandlingsstraff kan betalningstid beviljas för högst 6 månader.

Ersättning med solidariskt ansvar

Du kan ansöka om betalningstid också för en ersättning med solidariskt ansvar med två eller flera betalningsskyldiga antingen ensam eller tillsammans med andra delaktiga. Observera att betalningstid kan beviljas endast för hela beloppet, inte för en andel enligt huvudtalet. Om du ensam ansöker om betalningstid för en ersättning med solidariskt ansvar, ansvarar du för hela beloppet.

När du ansöker om betalningstid, granska om du fått en betalningsuppmaning av RRC eller om indrivningsärendet syns i e-tjänsten . Om du inte fått en betalningsuppmaning eller om indrivningsärendet inte syns i e-tjänsten, kan du inte ansöka om betalningstid.

Beroende på ärendet tar det från några dagar till några månader innan uppgifterna förmedlas till vårt indrivningssystem och e-tjänsten.

Ansök om betalningstid elektroniskt eller på ansökningsblanketten

Ansök om betalningstid enkelt från RRC:s e-tjänst. För e-tjänsten krävs stark autentisering.

Om du inte kan använda e-tjänsten, ansök om betalningstid på RRC:s ansökningsblankett:

Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss på något av följande sätt:

  • via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Verkställighet av böter och påföljder).
  • Per e-post till [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
  • Per post till adressen Rättsregistercentralen/Begäran om betalningstid, PB 157, 13101 Tavastehus.

Du kan också göra en fritt formulerad ansökan till RRC. Det ska dock innehålla alla samma uppgifter som på ovan nämnda ansökningsblankett av RRC.

Efter behov begär RRC en tilläggsutredning av den betalningsskyldige eller utmätningsmannen.

Vi behandlar varje ansökan om betalningstid i den ordning som de inkommit. Beviljande av betalningstid är inte en självklarhet, utan varje ansökan behandlas från fall till fall. Ärendena avgörs så fort som möjligt. Behandlingstiden är vanligen cirka 2–4 veckor.

Sökanden informeras om beslutet skriftligen. Vi skickar beslutet om betalningstid och gireringsblanketter i första hand till suomi.fi-meddelandetjänsten, om du tagit i bruk tjänsten. I annat fall sänder vi dokumenten per post. Därtill ser du beslutet och eventuella gireringar också i e-tjänsten direkt efter handläggningen av ansökan.

Betalningstid beviljas inte nödvändigtvis. I beslutsfattandet beaktas till exempel hur den betalningsskyldige tidigare skött sitt indrivningsärende.

Också en ansökan som fyllts i bristfälligt kan vara en grund för att avvisa ansökan.

Grunden för avvisandet syns i beslutet. Se ovan i punkten "Behandlingstiden för ansökningar och beslut om betalningstid".

Om det handlar om en betalningstid på högst ett år, kan den beviljas utan delbetalningar. Villkoret för en betalningstid på mer än ett år är att betalningarna görs månatligen enligt betalningsplanen.

Om betalningsplanen inte iakttas, förfaller avtalet och ärendet överförs till utsökning.

Som en betalningsplan för ett ärende gällande förvandlingsstraff kan man föreslå en engångsbetalning med en betalningstid på 1–3 månader. För en längre betalningsplan på 4–6 månader, förutsätts delbetalningar varje månad.

Betala inte delbetalningar i ett förvandlingsstraffärende utan ett beslut om betalningstid. Betalda delbetalningar returneras till betalaren, om den betalningsskyldige inte iakttar betalningsplanen.

Om betalningsplanen inte iakttas, förfaller avtalet och ärendet överförs till utsökning.

Om det beslutas att ett beslut om betalningstid ska förfalla under den tid då personen avlägger ett frihetsstraff, överförs ärendet utan separat meddelande för verkställighet till Brottspåföljdsmyndigheten. RRC returnerar eventuella delbetalningar till betalaren.

Publicerad 18.6.2024