Straffregisterutdrag som kan beställas för upphandlingsförfarande

Du kan enkelt beställa ett straffregisterutdrag för upphandlingsförfarande från Rättsregistercentralens (RRC) e-tjänst.

Ett utdrag för upphandlingsförfarande är ett straffregisterutdrag som ges för att uppvisas för en upphandlande enhet. Utdraget innehåller uppgifter om de brott som avses i upphandlingslagen.

Handläggningstiden för ansökan är sju arbetsdagar. Handläggningstiden omfattar inte postens leveranstid.

Vem kan beställa utdraget?

Ett utdrag som sammanställts för ett upphandlingsförfarande kan beställas av en företrädare för ett företag eller en sammanslutning eller en person som befullmäktigats separat.

Du kan på samma gång beställa ett samfundsbotsutdrag om ett företag eller en sammanslutning för upphandlingsförfarandet.

Om vem kan utdraget beställas?

Utdraget kan beställs om medlemmar i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller om personer som i övrigt utövar representations-, besluts- eller tillsynsrätt.

För ansökan behövs samtycke av de personer vars utdrag utlämnas för förfarandet. Samtycket ges i fullmaktsform och det ska vara undertecknat. Samtycket ska redogöra för att det är avsett för beställning av ett straffregisterutdrag för ett upphandlingsförfarande och samtyckets giltighetstid.

För att göra fullmakten kan du använda RRC:s fullmaktsmall (pdf) . Kom ihåg underskriften! Om du gett ett samtycke med en Suomi.fi-fullmakt , foga till exempel en skärmdump av den som bilaga till ansökan. Samtycken som fogas som bilagor till en ansökan ska vara i PDF-format.

Är det möjligt att beställa ett straffregisterutdrag om ett företag?

Ett företags eller en sammanslutnings kriminella bakgrund kan granskas genom att beställa ett straffregisterutdrag (utdrag över samfundsböter). Beställ utdraget från RRC:s e-tjänst. Ett utdrag kan beställas av en person med namnteckningsrätt.

Om namnteckningsrätt tilldelats är det enklaste sättet att skanna RRC:s straffregisteransökan (pdf) och sända den med bägges underskrifter till adressen [email protected]. Vi granskar sökandens namnteckningsrätt ur handelsregistret.

Beställ utdraget elektroniskt eller på ansökningsblanketten

Om du är en företrädare för ett företag vilken införts i handelsregistret, kan du beställa ett utdrag för upphandlingsförfarande eller ett utdrag över samfundsböter direkt från RRC:s e-tjänst .

I annat fall behöver du först en Suomi.fi-fullmakt för att beställa ett straffregisterutdrag. Efter befullmäktigandet kan du logga in i e-tjänsten och göra ansökan.

Om er organisation inte använder Suomi.fi-koder, använd RRC:s ansökningsblankett (pdf) . Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss på något av följande sätt:

 • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
 • Per e-post till adressen [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/Straffregistret, PB 157, 13101 Tavastehus.

Det är inte möjligt att beställa utdraget per telefon.

Du kan också göra en fritt formulerad ansökan till RRC. Det ska dock innehålla alla samma uppgifter som på ovan nämnda ansökningsblankett av RRC.

Leverans av utdraget

Straffregisterutdraget kostar 6 euro i e-tjänsten och 12 euro när det beställs på ett annat sätt. Ett utdrag via e-tjänsten betalas direkt. Ansökningar via post och e-post faktureras separat.

Behandlingstiden för ansökan är 7 arbetsdagar och ansökningarna behandlas i samma ordning som de kommer in. Behandlingstiden omfattar inte postens leveranstid.

När utdraget är färdigt, sänds det till företagets postadress. Den person som är föremål för beställningen av utdraget ser och kan skriva ut utdraget också via RRC:s e-tjänst. En person som uträttar ärenden för ett företag ser ett utdrag över samfundsböter också i e-tjänsten.

Hur länge är utdraget i kraft?

Ett utdrag för ett upphandlingsförfarande är i kraft i ett år. Samma utdrag kan vid behov uppvisas för flera upphandlande enheter. Den upphandlande enheten får inte ta kopior av utdraget eller spara andra uppgifter än datum för utgivandet av utdraget och information om de personer som förekommer på utdraget och granskats. När utdraget granskats, ska det utan dröjsmål överlämnas till den som uppvisat det och som det gäller.

Du kan beställa utdraget såväl för finländska som för utländska upphandlande enheter. Utdraget kan skrivas på engelska, om det inte finns anteckningar på det. I annat fall är utdragets språk finska eller svenska.

Vad antecknas på ett utdrag för upphandlingsförfarande?

Ett utdrag för upphandlingsförfarande redogör för om personen dömts för vissa brott som fastställts i upphandlingslagen. På utdraget antecknas också uppgifter om domar och avgöranden vilka motsvarar dessa brott och getts utomlands eller enligt de bestämmelser som getts tidigare.

Straffregisterutdraget redogör också för om en person inte har gjort sig skyldig till de brott som avses i upphandlingslagen. Av ett straffregisterutdrag för ett upphandlingsförfarande framgår dock inte om straffregistret innehåller information om andra brott.

På ett utdrag för upphandlingsförfarande antecknas uppgifter om ett laga kraft vunnet beslut med vilket personen dömts för något av följande brott:

 • givande av muta
 • grovt givande av muta
 • givande av muta åt riksdagsledamot
 • grovt givande av muta åt riksdagsledamot
 • deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet
 • människohandel
 • grov människohandel
 • skattebedrägeri
 • grovt skattebedrägeri
 • arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri
 • grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri
 • subventionsbedrägeri
 • grovt subventionsbedrägeri
 • subventionsmissbruk
 • givande av muta i näringsverksamhet
 • grovt givande av muta i näringsverksamhet
 • tagande av muta i näringsverksamhet
 • grovt tagande av muta i näringsverksamhet
 • penningtvätt
 • grov penningtvätt
 • stämpling till grov penningtvätt
 • penningtvätt av oaktsamhet
 • brott som begåtts i terroristiskt syfte
 • förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte
 • ledande av terroristgrupp
 • främjande av en terroristgrupps verksamhet
 • meddelande av utbildning för ett terroristbrott
 • rekrytering för ett terroristbrott
 • finansiering av terrorism
 • arbetarskyddsbrott
 • arbetstidsbrott
 • diskriminering i arbetslivet
 • ockerliknande diskriminering i arbetslivet
 • kränkning av arbetstagares organisationsfrihet
 • anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd.

Ytterligare information

Arbets- och näringsministeriets guide om förpliktelserna enligt upphandlingslagstiftningen i utredningen för straffregisterutdrag (pdf)

Lagen om upphandling och koncession (1397/2016)

Publicerad 18.4.2024