Upphandlingsförfarandetutdrag

Efter att den nya lagstiftningen om upphandlingsförfarande (RP 108/2016 rd) trätt i kraft lämnar Rättsregistercentralen ut straffregisterutdrag enligt upphandlingsförfarandet. Straffregisterutdrag lämnas ut till upphandlande enheter.

Ett företag/samfund kan av Rättsregistercentralen få straffregisterutdrag för upphandlingsförfarande om personer som är ledamöter i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller behöriga att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudsgivaren. Utlämnande av uppgifter förutsätter samtycke av personen i ansökan.

Rättsregistercentralen bedömer inte om personen kan anses verka i ovan nämnda uppgifter utan detta ska det företag/samfund som uppvisar utdragen göra.

Utdrag utlämnas för inhemska och utländska upphandlande enheter. Om det inte finns anteckningar på utdraget kan det också skrivas ut på engelska.

Utdraget är i kraft ett år från beviljandet, och samma utdrag kan visas upp för flera upphandlande enheter.

Uppgifter på utdraget

På utdraget finns uppgifter om lagakraftvunna beslut genom vilka en person dömts för:

 • givande av muta
 • grovt givande av muta
 • givande av muta åt riksdagsledamot
 • grovt givande av muta åt riksdagsledamot
 • deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet
 • människohandel
 • grov människohandel
 • skattebedrägeri
 • grovt skattebedrägeri
 • arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri
 • grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri
 • subventionsbedrägeri
 • grovt subventionsbedrägeri
 • subventionsmissbruk
 • givande av muta i näringsverksamhet
 • grovt givande av muta i näringsverksamhet
 • tagande av muta i näringsverksamhet
 • grovt tagande av muta i näringsverksamhet
 • penningtvätt
 • grov penningtvätt
 • stämpling till grov penningtvätt
 • penningtvätt av oaktsamhet
 • brott som begåtts i terroristiskt syfte
 • förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte
 • ledande av terroristgrupp
 • främjande av en terroristgrupps verksamhet
 • meddelande av utbildning för ett terroristbrott
 • rekrytering för ett terroristbrott
 • finansiering av terrorism
 • arbetarskyddsbrott
 • arbetstidsbrott
 • diskriminering i arbetslivet
 • ockerliknande diskriminering i arbetslivet
 • kränkning av arbetstagares organisationsfrihet
 • anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd.

På utdraget finns också uppgifter om beslut genom vilka en person dömts enligt tidigare gällande bestämmelser för brott som motsvarar ovan nämnda gärningar. Dessutom innehåller utdraget uppgifter om avgöranden som meddelats utomlands och som införts i straffregistret i de fall där brotten motsvarar dem som nämns ovan.

Om en person inte har gjort sig skyldig till brott som avses ovan innehåller straffregisterutdraget en uppgift om detta. Av straffregisterutdraget för upphandlingsförfarande framgår således inte huruvida en person gjort sig skyldig till något annat brott än de som räknas upp ovan.

Beställning av utdrag

Företag beställer straffregisterutdrag och fogar undertecknade fullmakter av personer i ledande ställning till ansökan. Av fullmakten ska det tydligt framgå att den är avsedd för beställning av straffregisterutdrag enligt upphandlingsförfarandet. Det bästa alternativet är att använda Rättsregistercentralens blanketter.

Vi rekommenderar att utdrag beställs via Rättsregistercentralens e-tjänst. Företagets representanter kan befullmäktigas i Befolkningsregistercentralens Katso-identifieringstjänst att beställa utdragen enligt upphandlingslagen. (Detaljerade anvisningar för befullmäktigande finns i Suomi.fi -sidorna .)

Därefter kan företagets representant logga in i e-tjänstenÖppnar i nytt fönster med sina Katso-koder. Fullmakterna som personerna undertecknat och som sparats i PDF-, JPEG- eller PNG-format fogas till e-blanketten, och utdragen postas till den adress som företaget angett.

Behandlingstiden för utdraget är

7 arbetsdagar

Hanteringen av utdrag vid upphandlande enheter

En upphandlande enhet får inte kopiera ett inlämnat utdrag eller i övrigt spara uppgifterna på det. Endast utdragets identifieringsuppgifter, dvs. vem det gäller och datum för beviljande, får sparas.

Publicerad 27.2.2020