Allmän rätt till information

Handlingar som sammanställts och innehas av myndigheter är offentliga, om de inte i lag föreskrivits som sekretessbelagda. Föreskrifter om handlingars offentlighet finns i offentlighetslagen. Alla har också rätt att få information från vilken som helst offentlig myndighetshandling oavsett om de är parter i ett ärende eller inte. En myndighet kan också enligt egen prövning ge ut uppgifter från en handling som ännu inte är offentlig.

Tidsfrister och uppgifternas avgiftsbelagdhet

Offentlighetslagen innehåller föreskrifter om de längsta tidsfristerna för behandlingen av ett ärende som gäller en begäran om handlingar. Enligt huvudregeln ska ärendet behandlas utan dröjsmål. Ett ärende ska avgöras och en handling lämnas ut senast inom två veckor efter att begäran inkommit, och i besvärliga fall senast inom en månad efter att begäran inkommit.

Uppgifter från en myndighetshandling lämnas avgiftsfritt, om uppgifterna ges muntligen eller om handlingen ges för läsning hos myndigheten eller sänds per e-post. En avgift kan dock debiteras, om hämtningen av handlingen ger upphov till särskilda kostnader. Också för kopior och utskrifter av en handling kan en avgift som svarar mot kostnaderna uppbäras.

Rätt till information från justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

Enligt 24 § 1 mom. 28 punkten i offentlighetslagen är uppgifterna i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem sekretessbelagda. Utan hinder av vad som föreskrivs om uppgifternas sekretess kan Rättsregistercentralen lämna ut basuppgifter om en rättegång från det riksomfattande systemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter eller andra diarieuppgifter för domstolar, om

1) de uppgifter i en domstols besittning som ska lämnas ut är offentliga enligt föreskrifterna om offentligheten av en rättegång,

2) en domstol inte har begränsat tillgången till information från ett riksomfattande behandlingssystem, och

3) en persons namn eller andra identifieringsuppgifter för en person inte används som grund för ansökan.

Begäran om information från basuppgifterna för en rättegång eller andra diarieuppgifter för en domstol kan sändas per e-post till adressen raportointi@om.fi

 
Publicerad 22.3.2018