Utlämnande av uppgifter för redaktionella ändamål

Från det riksomfattande systemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter kan Rättsregistercentralen för redaktionella ändamål lämna ut basuppgifter om en rättegång och andra diarieuppgifter som i en domstol är offentliga och för vilka utlämnandet inte har begränsats av domstolen.


Genom att lämna ut uppgifter från Rättsregistercentralen effektiviseras mediernas informationstillgång till följd av att diarieuppgifter på en och samma gång kan lämnas ut från det riksomfattande systemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter. Medieföreträdarna behöver således inte separat vända sig till enskilda domstolar. På basis av diarieuppgifterna som lämnas ut kan medierna efter behov begära närmare uppgifter från domstolen som avgjort ett ärende.

Följande ska framgå av begäran om information:

  • Användningsändamål för uppgifterna

  • Information som begärs och precisering av denna

  • Adress till vilken uppgifterna ska skickas

  • Namnet på mediet som företräds av den som begär informationen

Begäran om information ska sändas till adressen raportointi@om.fi.

 
Publicerad 22.3.2018