Uppdaterad tidtabell för handläggning av WinCapita-ersättningsansökningar

Publicerad 21.10.2019

Rättsregistercentralen har tagit emot 1431 ansökningar om ersättning i anknytning till WinCapita-målet. Ersättningsansökningarna omfattar anspråk på sammanlagt cirka 29,7 miljoner euro som gäller de tillgångar som flyter in till följd av verkställigheten av de förverkandepåföljder som dömts ut i WinCapita-målet.

Rättsregistercentralen prövar giltigheten av de yrkanden som framförts i ansökningarna innan den meddelar ersättningsbeslut i ärendet. Hittills har cirka 1200 av dem som ansökt om ersättning fått en begäran om komplettering av ansökan från Rättsregistercentralen. Begäran om komplettering har skickats, om det i yrkandet enligt Rättsregistercentralens syn har funnits ett behov av tilläggs-utredningen eller om det annars har varit nödvändigt att höra sökanden i ärendet före beslutsfat-tandet. Nu har cirka 90 procent av begäran om komplettering av ansökningar skickats. Uppskatt-ningsvis ska resten av begäran om komplettering skickas innan årets slut. Rättsregistercentralen avgör ansökningarna efter att alla ersättningsanspråken har prövats och sökandena har hörts. En-ligt nuvarande uppskattning är avsikten att meddela ersättningsbesluten i mars 2020.

I WinCapita-målet har förverkande av vinning av brott till staten dömts hos sammanlagt 626 per-soner. Beloppet på vinning av brott som dömts förverkat till staten uppgår till totalt 63,9 miljoner euro, varav Rättsregistercentralen hittills har drivit in 33,6 miljoner euro.