Statistikdata från året 2018 finns nu i statistik och öppen data -sektionen

Publicerad 1.8.2019
Rättsregistercentralen tillhandahåller öppen statistikdata om de lagstadgade register som Rättsregistercentralen uppehåller. Ny data frambringas och publiceras årligen. Statistik från förra året kan nu hittas under Informationstjänst -rubriken.

Statistikdata samlas från straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, näringsförbudregistret, registret över djurhållningsförbud, skuldsaneringsregistret och registret över administrativa påföljdsavgifter. Kvantitativa datan är offentlig som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter. Kvantitativ data samlas baserat på årets sista dag. Datan är fri att användas i bl.a. forskning och av medier.

Statistikerna finns i sektionen Informationstjänster under rubriken Statistik och öppen data. Excel -filerna kan fritt laddas ner för egen användning,

Statistikdata från de olika registrarna

Böter: Statistik över utdömda penningbelopp enligt bötesslag och antalet böter enligt datum för avgörandet. De olika bötesslagen är: dagsböter som förelagts av domstolar, strafforder-, ordnings-, disciplin- och samfundsböter, vite, bötesföreläggande och brottsofferavgifter.

Administrativa påföljdsavgifter: Statistiska uppgifter om olika slags administrativa påföljdsavgifter som verkställs hos Rättsregistercentralen. För de olika påföljdsavgifterna innehåller statistiken antal enligt år då de inkommit. Påföljdsavgifter är t.ex. ordningsavgifter enligt lagen om Finansinspektionen, påföljdsavgifter för trafikidkare och oljeutsläppsavgifter.

Djurhållningsförbud: Statistiken innehåller det gällande antalet djurhållningsförbud. Djurhållningsförbud kan föreskrivas för en bestämd tid på minst ett år eller som permanent.

Näringsförbud: Statistiken innehåller det gällande antalet näringsförbud. Ett näringsförbud kan föreskrivas för minst tre år och högst sju år.

Konkursärenden: Denna statistik innehåller uppgifter om antalet konkursärenden som registrerats i konkurs- och företagssaneringsregistret av föregående året.

Företagssaneringsärenden: Denna statistik innehåller uppgifter om antalet företagssaneringsärenden som registrerats i konkurs- och företagssaneringsregistret av föregående året.

Skuldsaneringsärenden: Denna statistik innehåller uppgifter om antalet skuldsaneringsärenden som registrerats i konkurs- och företagssaneringsregistret av föregående året.

Utdrag ur brottsregistret: Statistiken innehåller uppgifter om följande utdrag: brottslig bakgrund för personer som arbetar med barn, brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn och utdrag gällande upphandlingsförfarande. Statistiken innehåller uppgifter om antalet utdrag som årligen lämnas ut.

Avgöranden som gäller betalningstid: Denna statistik innehåller uppgifter om antalet avgöranden om beviljande av betalningstider för påföljder som finns hos Rättsregistercentralen för verkställighet.

Ytterligare tillgänglig statistik och data kan hittas på Statistikcentralens sidor i Rättsväsendes statistiker.