Robotik gynnar kunder ekonomiskt och effektiviserar verksamheten för informationsarbete

Publicerad 19.7.2019
Rättsregistercentralen förhåller sig positiv till försök med artificiell intelligens och utnyttjande av robotik i mekaniska uppgifter som stöd för mänskligt tankearbete. RRC strävar efter att tillämpa robotik, som i bästa fall effektiviserar verksamheten och gynnar till exempel kunder ekonomiskt. Robotikförsöken bidrar även till att skapa nya idéer och tillämpningsobjekt samt uppmuntrar till modiga försök.

På Rättsregistercentralens medborgar- och myndighetstjänster finns en flitig medarbetare som heter Lupu. Lupu är en robot som söker oinlösta återbetalningar i systemet, RRC mottar årligen cirka 5 500 betalningar som är för stora, av vilka 15 % inte återinlöses. Utifrån personbeteckningen som anknyter till återbetalningen tar Lupu reda på om kunden har andra öppna ärenden som återbetalningarna kan användas för i systemet. Allokeringen av återbetalningar till andra öppna ärenden sparar kundens pengar, då de betalningar som kunden gjort tidigare kan användas på nytt.

Robotiken gynnar alltså framför allt kunden, men i bästa fall kan försöken med artificiell intelligens också bidra med idéer hos andra myndigheter: nya försök skapa alltid nya slags tankemodeller och olika lösningsmetoder som kan utnyttjas i andra aktörers tjänster och uppgifter. Med hjälp av robotik kan det vara möjligt att till exempel utveckla ett analysverktyg för att underlätta domarnas arbete, effektivisera indrivningen inom utsökningen via betalningsrörelsen, underlätta arbetet för intressebevakare med ett stort antal kunder eller sammanfatta olika utlåtanden i en mer läsarvänlig form.

Lupu togs i bruk våren 2019, och att utnyttja roboten är fortfarande något nytt. Försök och planer har emellertid gjorts redan tidigare, och RRC har som mål att tillämpa artificiell intelligens även i andra rutinmässiga uppgifter, vilka kan effektiviseras avsevärt med hjälp av robotik. Man har identifierat åtminstone tio processer där robotik kan utnyttjas i RRC:s verksamhet. Försök och planer har gjorts i till exempel handläggningen av inkommande betalningar som saknar referens, vars antal uppgår till cirka 12 000 per år på Rättsregistercentralen.