Man gör internationellt samarbete med EU-medlemsstater och nordiska länder i Rättsregistercentralens verkställighetsenhet

Publicerad 2.4.2019

En ekonomisk påföljd, till exempel böter, som man har fått i ett annat land, kan indrivas i Finland och på motsvarande sätt kan en påföljd som man har fått i Finland sändas till ett annat land för indrivning. Man gör samarbete med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater, till exempel med den internationella enheten i Estlands justitieministeriet i Estland och med Bundesamt für Justiz i Tyskland.

Samarbete grundar sig på EUs rambeslut om böter och förverkandepåföljder och man sänder och mottager verkställighetsbegäran med certifikat. Man använder bland annat engelska, tyska och franska med EU-arbetet.

Mellan 2016-2017 deltog Rättsregistercentralens EU-experterna i internationellt expertgrupps arbete, vars slutresultat var blanketter för alla EU-medlemsstater för att underlätta dagligt arbete därtill certifikaten. Rättsregistercentralen har en representant i det europeiska rättsliga nätverket (European Judicial Network, EJN). EJN strävar att befrämja internationellt juridiskt samarbete mellan judiciella myndigheterna som arbetar med brottmål.

Mellan nordiska länderna jobbar man på grund av lagen om nordiska samarbetet i verkställighetsenheten. I nordiska länderna gör man samarbete med Kronofogdemyndigheten i Sverige, Statens innkrevingssentral i Norge, Gaeldsstyrelsen i Danmark och Indraevningscentral i Island. Verkställighetsenheten handlar verkställighetsbegäran som sänds till nordiska länder och nordiska betalningar, och EU-experterna handlar begäran som inkommer till Finland. Ärendena uträttas mest på svenska.