Tidtabell för handläggning av WinCapita-ersättningsansökningar

Publicerad 21.1.2019

Rättsregistercentralen har sammanlagt tagit emot över 1 400 ansökningar om ersättning i anknytning till WinCapita-målet. Ersättningsansökningarna omfattar anspråk på sammanlagt cirka 29,6 miljoner euro som gäller de tillgångar som flyter in till följd av verkställigheten av de förverkandepåföljder som dömts ut i WinCapita-målet. Under år 2018 inkom 29 nya ersättningsansökningar till Rättsregistercentralen, vilka ökade det totala beloppet på yrkandena med 0,84 miljoner euro.

Rättsregistercentralen prövar giltigheten av de yrkanden som framförts i ansökningarna innan den meddelar ersättningsbeslut i ärendet. En del av dem som ansökt om ersättning har fått en begäran om komplettering av ansökningarna från Rättsregistercentralen, om det i yrkandet enligt Rättsregistercentralens syn har funnits ett behov av tilläggsutredningar. I en del av ansökningarna pågår undersökningen av huruvida yrkandena är korrekta. Begäran om komplettering av dessa ansökningar kommer att skickas till sökandena stegvis under de kommande månaderna, dock senast under sommaren 2019. Rättsregistercentralen avgör ansökningarna efter att alla ersättningsanspråken har prövats och sökandena har hörts. Enligt nuvarande uppskattning är avsikten att meddela ersättningsbesluten i december 2019.

I WinCapita-målet har förverkande av vinning av brott till staten dömts hos sammanlagt 626 personer. De senaste domarna gavs i november 2018. Beloppet på vinning av brott som dömts förverkat till staten uppgår till totalt 63,9 miljoner euro, varav Rättsregistercentralen hittills har drivit in 32,4 miljoner euro.