Uppdaterad tid för behandling av WinCapita-ersättningsansökningar

Publicerad 8.5.2018

Rättsregistercentralen har sammanlagt tagit emot cirka 1400 ansökningar om ersättning i anknytning till WinCapita-målet. Ersättningsansökningarna omfattar anspråk på sammanlagt cirka 29,3 miljoner euro som gäller de tillgångar som flyter in till följd av verkställigheten av de förverkandepåföljder som dömts ut i WinCapita-målet.

Rättsregistercentralen prövar giltigheten av de yrkanden som framförts i ansökningarna innan den meddelar ersättningsbeslut i ärendet. Rättsregistercentralen skickar en begäran om komplettering till en del sökande i anslutning till ansökan. I begäran om komplettering ombeds sökandena komma med en redogörelse för sina ersättningskrav om det enligt Rättsregistercentralen finns behov av tilläggsredogörelser.

På grund av det stora antalet ersättningsansökningar kommer begärandena om komplettering att skickas ut i omgångar. De första skickades ut hösten 2017 och de sista skall skickas uppskattningsvis i slutet av 2018. Rättsregistercentralen avgör ansökningarna efter att alla ersättningsanspråken har prövats och sökandena har hörts. Förutsättningar att meddela ersättningsbeslut finns tidigast våren 2019.