Dataskyddsbeskrivning och register över behandling över registret

Registerbeskrivningar enligt personuppgiftslagen 10 §, EU:s allmänna dataskyddsförordningen (679/2016) och direktivet (EU) 2016/680 av registren som förs av Rättsregistercentralen.

Var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han har meddelat de fakta som behövs för att söka uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister och vid behov begära att uppgifter ska rättas.

Den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv, skall begära detta i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den registeransvarige.

Registret över djurhållningsförbud (pdf, 0.34 Mt) Registret över administrativa påföljdsavgifter (pdf, 0.33 Mt) Konkurs- och företagssaneringsregister (pdf, 0.43 Mt) Kungörelseregister (pdf, 0.41 Mt) Näringsförbudsregister (pdf, 0.34 Mt) Dataskyddsbeskrivning och register över behandling (pdf, 0.36 Mt) Rättsregistercentralens administrativ diarium (pdf, 0.33 Mt) Bötesregistret (pdf, 0.35 Mt) Straffregister (pdf, 0.35 Mt) Lagringsregister (pdf, 0.34 Mt) Registret över domares bindningar och bisysslor (pdf, 0.34 Mt) Skuldsaneringsregister (pdf, 0.34 Mt) Personregister i rekryteringssystemet Valtiolle.fi (Rättsregistercentralen) (pdf, 0.24 Mt)
 
Publicerad 5.9.2018