Registrens dataskyddsbeskrivningar och beskrivningar av behandlingsåtgärder

Rättsregistercentralen har flera lagstadgade register. Register som innehåller centrala personuppgifter är till exempel straffregistret, bötesregistret och justitieförvaltningens riksomfattande datasystem. Behandlingen av personuppgifter vid Rättsregistercentralen baserar sig i regel på lagstadgade myndighetsuppgifter.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Begäran ska framställas genom en egenhändigt undertecknad handling eller personligen vid Rättsregistercentralen.

Ytterligare information om Rättsregistercentralens register finns i dataskyddsbeskrivningarna och beskrivningarna av behandlingsåtgärder som är förenliga med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).

Lagringssystem för kundsamtal (pdf, 0.1 Mt) Registret över djurhållningsförbud (pdf, 0.34 Mt) Registret över administrativa påföljdsavgifter (pdf, 0.33 Mt) Konkurs- och företagssaneringsregister (pdf, 0.17 Mt) Kungörelseregister (pdf, 0.41 Mt) Näringsförbudsregister (pdf, 0.34 Mt) Dataskyddsbeskrivning och register över behandling (pdf, 0.16 Mt) Rättsregistercentralens administrativ diarium (pdf, 0.33 Mt) Bötesregistret (pdf, 0.35 Mt) Straffregister (pdf, 0.35 Mt) Lagringsregister (pdf, 0.34 Mt) Registret över domares bindningar och bisysslor (pdf, 0.34 Mt) Skuldsaneringsregister (pdf, 0.34 Mt) Personregister i rekryteringssystemet Valtiolle.fi (Rättsregistercentralen) (pdf, 0.24 Mt)
 
Publicerad 22.1.2019