Behöver du material för vetenskaplig forskning?

Från Rättsregistercentralens register och system kan man också få uppgifter för forskningsändamål. De som bedriver vetenskaplig forskning kan begära uppgifter eller ansöka om ett forskningstillstånd hos Rättsregistercentralen.

Största delen av de registeruppgifter som upprätthålls av Rättsregistercentralen är sekretessbelagda. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehåller föreskrifter om offentligheten av registeruppgifterna. Dessutom kan uppgifternas offentlighet dock begränsas enligt vissa speciallagar, till exempel straffregisterlagen. Registerföraren, dvs. Rättsregistercentralen, beslutar om utlämnande av uppgifter från registren.

För alla uppgifter som beställs från Rättsregistercentralen krävs en begäran om information oavsett om en uppgift är offentlig eller sekretessbelagd. Sökandens basuppgifter samt information om uppgifterna som söks och användningsändamålet för dessa ska framgå av begäran om information. Vårt önskemål är att begäran om information och förfrågningar sänds per e-post till adressen [email protected].

Ansökan om tillstånd till vetenskaplig forskning

  • Om uppgifterna som begärs är sekretessbelagda, ska forskaren ansöka om ett tillstånd till vetenskaplig forskning för att få uppgifterna. Vi rekommenderar att justitieministeriets färdiga blankett används https://turvaviesti.om.fi/salassapitositoumus .

I en bilaga till ansökan om tillstånd ska följande läggas fram:

  • Forskningsplan

  • En registerbeskrivning för den vetenskapliga forskningen

  • Ett utlåtande från etiska kommittén (medicinsk forskning)

Ansökan om tillstånd till vetenskaplig forskning kan sändas som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen [email protected] eller per post till adressen Rättsregistercentralen, PB 157, 13101 Tavastehus.

Forskningsplan

För forskningsplanen krävs det att registeruppgifterna knyts till ett visst projekt. En korrekt forskningsplan innehåller också ett krav på en så specificerad redogörelse som möjligt för forskningsuppgiften, materialet och metoderna. Uppgifter om bland annat vilka uppgifter som behövs för forskningen och varför dessa är nödvändiga för forskningen ska framgå av forskningsplanen.

Dessutom ska följande framgå av forskningsplanen:

  • Tidsplanen för forskningen

  • Publikationen av forskningsresultaten

  • Användbarheten av forskningsresultaten

  • Målen för forskningen

  • Uppgiftsfördelningen mellan personerna som deltar i forskningen

  • Behandlingen av forskningsmaterialet under och efter forskningen


Utlåtande från etiska kommittén

Enligt lagen om medicinsk forskning skall den etiska kommittén ha avgett ett positivt utlåtande om forskningsplanen innan medicinsk forskning får bedrivas. En etisk förhandsbedömning är obligatorisk för all medicinsk forskning.

Avgifter för uppgifterna

Rättsregistercentralen lämnar ut uppgifter avgiftsfritt bland annat när en elektroniskt sparad handling sänds till den som begär information per e-post eller om utlämnandet av en handling omfattas av myndighetens rådgivnings-, hörande- eller informationsskyldighet och uppgiften är lättillgänglig. Till exempel färdiga statistiska uppgifter, rapporter, tabeller och diarieuppgifter lämnas ut avgiftsfritt. Huvudregeln är att uppgifterna ska vara lättillgängliga.

För att hämta och lämna ut uppgifter som ska användas i vetenskaplig forskning eller för något annat motsvarande ändamål debiterar Rättsregistercentralen i enlighet med Rättsregistercentralens beslut om avgiftsgrund en avgift på 50,93 euro/timme + moms 24 procent, om uppgifterna inte är lättillgängliga.

Publicerad 7.6.2019