Ofta ställda frågor

När ska en bot betalas och kan den betalas i rater?

Den första möjligheten för den bötfällda att betala påföljden är att använda girerings- eller bötesblanketten hen fått från en myndighet eller en domstol. I praktiken tar det dock mellan några veckor och några månader räknat från datum för avgörandet innan uppgifterna om ärendet har överförts från en myndighet till systemet för verkställighet hos Rättsregistercentralen. Under denna tid kan boten betalas i delar, och då ska det angivna referensnumret alltid användas. När uppgifterna har överförts skickar Rättsregistercentralen för en obetald bot en betalningsuppmaning där förfallodagen anges. Efter cirka en månad överförs en obetald bot till utsökningen, om den inte har betalats i sin helhet senast på förfallodagen.

Om den bötfällda har fått en betalningspåföljd och betalar en del av eller hela påföljden inom 30 dagar räknat från datum då yrkandet delgavs, anses betalningen vara den bötfälldas samtycke till att ärendet behandlas i ett summariskt förfarande på det sätt som anges i bötesförfarandelagen. I detta fall bekräftas påföljden med ett bötesföreläggande, ett ordningsbotsföreläggande eller ett strafforderförfarande.

Kan man få betalningstid för en bot/en ersättning?

Om det finns en grundad anledning kan betalningstid beviljas för böter samt ersättningar till staten. Betalningstid kan beviljas av Rättsregistercentralen så länge ärendet inte har överförts till utsökningen, varefter betalningstid kan beviljas av utsökningsmyndigheten. Betalningstid kan sökas först efter att Rättsregistercentralen sänt en betalningsuppmaning i ärendet.

Varifrån får jag mer information om en förbrytelse?

Rättsregistercentralen delges endast de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa påföljderna. Närmare uppgifter om en bot kan begäras från myndigheten som förelagt påföljden. Närmare uppgifter om exempelvis böter som grundar sig på ett foto som tagits av en fartkamera kan begäras från polisens trafiksäkerhetscentral (tfn 029 541 7917). Uppgifter om böter lämnas endast till den bötfällda själv eller vårdnadshavaren för en minderårig.

Ger ärendet upphov till andra kostnader, om detta överförs till utsökningen?

På böter debiteras inga utsökningsavgifter. Närmare uppgifter om utsökningsavgifter i anslutning till ersättningar finns på https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/ulosotto/ulosottomaksut.html

Hur får jag tillbaka pengar på en betalning som jag gjort till ett för högt belopp?

Dessa återbetalas utan separat begäran. Återbetalningen kan göras tidigast när uppgifterna om beslutet i ett ärende har registrerats i systemet för verkställighet hos Rättsregistercentralen. Om ett kontonummer inte har uppgetts separat, återbetalas pengarna till betalaren med en anmälan om ankommen penningförsändelse från OP-Pohjola Bank. Belopp under fem euro återbetalas inte.

Varför får jag en betalningsuppmaning trots att jag redan betalat boten?

Den betalningsskyldiga får en betalningsuppmaning från Rättsregistercentralen, om identifikationsuppgifterna för betalningen är felaktiga. Vid betalning ska referensnumret alltid användas. Numret finns på girerings-/bötesblanketten. Om det finns ett fel i referensnumret och betalaren dessutom är en annan person än den betalningsskyldiga, måste kunden ta kontakt för att reda ut ärendet.

Hur ska en betalning erläggas, om man inte har ett identitetsbevis eller ett bankkonto?

Om en person varken har ett identitetsbevis eller ett bankkonto, kan betalningen erläggas hos utsökningsmyndigheten på hemorten.

 
Publicerad 15.3.2018