Verkställighet av böter och andra påföljder


Rättsregistercentralens uppgift är att se till verkställigheten av böter, vissa ersättningar som tillfaller staten, förverkandepåföljder, många administrativa påföljdsavgifter samt separat fastställda andra påföljder. Syftet med dessa anvisningar är att du inom utsatt tid och behändigt ska kunna betala eller på annat sätt erlägga en bot eller någon annan påföljd som du påförts.

Oftast är det polisen som ger böter. Ta alltid först och innan du betalat något reda på huruvida det i polisens botblankett är fråga om ett föreläggande av ordningsbot som påförts i trafikövervakning utan att stoppa fordonet, något annat föreläggande av ordningsbot, bötesföreläggande, bötesyrkande eller straffyrkande. Bötesärendets art antecknas alltid på bötesblanketten. Polisens befogenheter att utfärda böter grundar sig på lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (27.8.2010/754), dvs. bötesförfarandelagen.

I synnerhet om du inte har gett ditt samtycke till att ditt ärende behandlas i den ordning som avses i bötesförfarandelagen och polisen gett dig ett straffyrkande ska du noggrant ta del av anvisningarna om polisens straffyrkande och dessa anvisningar.

Betalning

Den första möjligheten att betala en bot eller någon annan påföljd är att använda bötes- eller gireringsblanketten som getts av polisen, någon annan myndighet eller en domstol. När du betalar ska du alltid uppge referensnumret och kontouppgifterna som finns på bötes- eller gireringsblanketten. Om referensnumret inte uppges, kommer betalningen inte automatiskt att hänföras till den rätta påföljden, och detta kan i sin tur ge upphov till onödigt omak för dig i efterhand.

Om du har fått ett straffyrkande och betalar en del av eller hela yrkandet inom 30 dagar räknat från datum då yrkandet delgavs, ger du ditt samtycke till att ärendet behandlas i den ordning som anges i bötesförfarandelagen. I detta fall bekräftar polisen den i yrkandet avsedda påföljden med ett föreläggande av ordningsbot eller ett bötesföreläggande eller också ger åklagaren ett strafföreläggande

Myndigheterna och domstolarna sänder ett meddelande om förelagda böter och andra påföljder till Rättsregistercentralens verkställighetssystem. Beroende på ärendets art tar förmedlingen av uppgifter till verkställighetssystemet mellan några dagar och några månader. Om du betalat böterna eller påföljden redan på förhand, hänförs betalningen till verkställighetsärendet på basis av referensnumret. Om du inte har betalat böterna eller påföljden på förhand eller inte uppgett referensnumret, får du ett meddelande eller en betalningsuppmaning till den adress som finns i Befolkningsdatasystemet.

Om du inte betalar påföljden som uppges i Rättsregistercentralens betalningsuppmaning senast på förfallodagen, överförs ärendet till utsökning cirka en månad efter att betalningsuppmaningen har sänts. Därefter är det utmätningsmannen som sköter betalningsärendena.

Ansökan om betalningstid

Rättsregistercentralen kan bevilja dig betalningstid enligt en grund som tas upp i lagen. Du kan ansöka om betalningstid först efter att Rättsregistercentralen sänt dig ett meddelande eller en betalningsuppmaning. Betalningstid ska dock ansökas hos Rättsregistercentralen innan ärendet överförts till utsökning. En utsökningsansökan dras inte tillbaka på grund av att Rättsregistercentralen fått en ansökan om betalningstid. Mer information om ansökan om betalningstid får du här.

 
Publicerad 26.9.2018