Skuldsaneringsregistret

Skuldsaneringsregistret är ett offentligt register ur vilket vem som helst kan beställa utdrag.

Privatpersoners skuldsanering är avsedd för permanent eller långvarigt insolventa personer som inte har lyckats få något betalningsavtal med borgenärerna.

Registret förs för att trygga genomförandet av gäldenärens betalningsprogram och för att förhindra en framtida skuldsättning som överstiger betalningsförmågan, för att klargöra förutsättningarna för beviljande av skuldsanering samt för statistiska ändamål och forskningssyften. En person som har sin hemvist eller en småföretagare som har sitt säte i Finland kan beviljas skuldsanering.

Skuldsaneringsregistret är ett register som är avsett för offentligt bruk och ur vilket vem som helst kan beställa utdrag utan avgift.

Registret innehåller gällande skuldsaneringar.


Ett utdrag kan beställas både muntligen och skriftligen.

En skriftlig ansökan kan formuleras fritt

Beställning av registerutdrag:

Postadress: PB 157, 13101 Tavastehus

E-post: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, ersätt (a) med tecknet @ vid sändning

Telefon: 029 56 65650, betjäningstid kl. 10.00–14.00

Information som behövs för beställningen:

• Namnet på personen för vilken utdraget beställs

• Personbeteckningen för den som beställningen gäller

• Uppgifter om sändningen av utdraget/intyget

• Beställarens namn och telefonnummer 
Publicerad 26.6.2018