Konkurs- och företagssaneringsregistret

Till en konkurs hör alla gäldenärens skulder, och i det aktuella förfarandet används gäldenärens tillgångar för att betala skulder.

Då det gäller företag som är i företagssanering på grund av ekonomiska svårigheter, men som har förutsättningar för en fortsättning, försöker man möjliggöra verksamheten.

Syftet med registret är att säkerställa att uppgifter om konkurs- och företagssaneringsärenden finns tillgängliga för domstolarnas och myndigheternas verksamhet, bevakning av borgenärernas intressen samt tryggandet av utomståendes intressen och rättigheter.

Konkurs- och företagssaneringsregistret är ett register som är avsett för allmänt bruk och ur vilket vem som helst kan beställa utdrag utan avgift.


Ett utdrag kan beställas både muntligen och skriftligen.

En skriftlig ansökan kan formuleras fritt

Beställning av registerutdrag:

Postadress: PB 157, 13101 Tavastehus

E-post: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, ersätt (a) med tecknet @ vid sändning

Telefon: 029 56 65650, betjäningstid kl. 10.00–14.00

Information som behövs för beställningen:

• Namnet på bolaget/personen för vilken/vilket utdraget/intyget beställs

• FO-nummer/personbeteckningen för föremålet för beställningen

• Uppgifter om sändningen av utdraget/intyget

• Beställarens namn och telefonnummer 
Publicerad 26.6.2018