Tarvitsetko aineistoa tieteelliseen tutkimukseen?

Oikeusrekisterikeskuksen rekistereistä ja järjestelmistä on mahdollista saada tietoa tutkimuskäyttöön. Tieteellistä tutkimusta tekevien on mahdollista tehdä tietopyyntö tai hakea tutkimuslupaa Oikeusrekisterikeskukselta.

Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämien rekisterien tiedot ovat suurimmalta osin salassa pidettäviä. Rekisteritietojen julkisuutta säätelevät laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä henkilötietolaki. Lisäksi tietojen julkisuutta voivat kuitenkin rajoittaa tietyt erityislait, kuten rikosrekisterilaki. Rekistereiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä eli Oikeusrekisterikeskus.

Tietopyyntö vaaditaan kaikista Oikeusrekisterikeskukselta tilattavista tiedoista riippumatta siitä, onko tieto julkinen vai salassa pidettävä. Tietopyynnöstä tulee käydä ilmi hakijan perustiedot sekä tiedot haettavista tiedoista ja niiden käyttötarkoituksesta. Toivomme, että tietopyynnöt ja tiedustelut lähetetään sähköpostilla osoitteeseen tietopalvelu.ork@om.fi.

Tutkimuslupahakemus

Mikäli pyydetty tieto on salassa pidettävä, tulee tutkijan hakea tiedonsaamiseksi tutkimuslupaa. Suosittelemme käyttämään oikeusministeriön valmista lomaketta.

Lupahakemuksen liitteenä on esitettävä

  • Tutkimussuunnitelma

  • Tutkimusrekisterin seloste käsittelytoimista (ent. rekisteriseloste)

  • Eettisen toimikunnan lausunto (lääketieteelliset tutkimukset)

  • Vaikutusten arviointi tai sovellettavat käytännesäännöt (jos käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiin tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja

Tutkimuslupahakemus liitteineen voidaan toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tietopalvelu.ork@om.fi tai postitse osoitteeseen Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 Hämeenlinna.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma edellyttää rekisterin tietojen sitomista tiettyyn hankkeeseen. Asianmukainen tutkimussuunnitelma sisältää myös vaatimuksen tutkimustehtävän, aineiston sekä menetelmien määrittelemisestä mahdollisimman yksilöidysti. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa se, mitä tietoja tutkimuksen suorittamiseen tarvitaan ja miten nämä tiedot ovat tarpeellisia tutkimuksen suorittamiseen.

Lisäksi tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä:

  • Tutkimuksen aikataulu

  • Tutkimustulosten julkaisu

  • Tutkimustulosten hyödynnettävyys

  • Tutkimuksen tavoitteet

  • Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tehtävienjako

  • Miten tutkimusaineistoa käsitellään tutkimuksen aikana ja sen päätyttyä


Eettisen toimikunnan lausunto

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaan ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta saatava riippumaton eettisen toimikunnan myönteinen lausunto. Eettinen ennakkoarvio on pakollinen kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Vaikutustenarviointi ja käytännesääntöjen soveltaminen

Jos tutkimuskäyttöön luovutettavat tiedot sisältävät erityisisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja ja tutkimuksessa poiketaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 15, 16, 18 ja 21 artikloissa määritellyistä rekisteröidyn oikeuksista, tulee tutkimuksesta laatia tietosuojalain (1050/2018) 31 §:n 3 momentin nojalla tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen vaikutusten arviointi tai noudattaa tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisia käytännesääntöjä. Vaikutustenarviointi tulee toimittaa kirjallisesti tiedoksi tietosuojavaltuutetulle ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä.

Laadittu vaikutustenarviointi tai tutkimuksessa sovellettavat käytännesäännöt pyydetään toimittamaan tutkimuslupahakemuksen liitteenä.

Tietojen maksullisuus

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa tiedot maksutta mm., kun sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedonpyytäjälle sähköpostitse tai asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin ja tieto on helposti saatavissa. Esimerkiksi valmiit tilastot, raportit, taulukot ja diaaritiedot luovutetaan usein maksutta. Pääsääntönä on, että tiedot ovat helposti saatavissa.

Oikeusrekisterikeskus perii tieteellistä tutkimusta tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten tehtävästä tietojen hakemisesta ja luovuttamisesta Oikeusrekisterikeskuksen maksuperustepäätöksen mukaisesti 50,93 euroa/tunti + ALV 24 %, mikäli tiedot eivät ole helposti saatavissa.

Jos tietojen hakemiseen joudutaan käyttämään ulkopuolista sovellustoimittajaa, Oikeusrekisterikeskus perii sovellustoimittajalta aiheutuvat kustannukset erikseen sovitulla tavalla. Tiedustelut tietojen maksullisuudesta pyydetään kirjallisesti osoitteeseen tietopalvelu.ork@om.fi.

 
Julkaistu 5.4.2019