Tarvitsetko aineistoa tieteelliseen tutkimukseen?

Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen re­kis­te­reis­tä ja jär­jes­tel­mis­tä on mah­dol­lis­ta saa­da tie­toa tut­ki­mus­käyt­töön. Tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta te­ke­vät voivat teh­dä tie­to­pyynnön tai ha­kea tut­ki­mus­lu­paa Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sel­ta.

Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämien rekisterien tiedot ovat suurimmalta osin salassa pidettäviä. Rekisteritietojen julkisuutta säätelevät laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä tietosuojalaki. Lisäksi tietojen julkisuutta voivat rajoittaa tietyt erityislait, kuten rikosrekisterilaki. Rekistereiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä eli Oikeusrekisterikeskus.

Tietopyyntö vaaditaan kaikista Oikeusrekisterikeskukselta tilattavista tiedoista riippumatta siitä, onko tieto julkinen vai salassa pidettävä. Tietopyynnöstä tulee käydä ilmi hakijan perustiedot sekä tiedot haettavista tiedoista ja niiden käyttötarkoituksesta. Toivomme, että tietopyynnöt ja tiedustelut lähetetään sähköpostilla osoitteeseen tietopalvelu.ork(at)om.fi.

Tutkimuslupahakemus

Jos pyydetty tieto on salassa pidettävä, tulee tutkijan hakea tiedon saamiseksi tutkimuslupaa. Suosittelemme käyttämään tutkimuslupahakemuslomaketta [pdf, 1.2 MB] .

Tarvittaessa tutkimuslupahakemuslomakkeen salassapitositoumukset voi toimittaa erillisenä liitteenä. Suosittelemme käyttämään lomaketta https://turvaviesti.om.fi/salassapitositoumus.

Lupahakemuksen liitteenä on esitettävä

  • Tutkimussuunnitelma
  • Tutkimusrekisterin seloste käsittelytoimista (ent. rekisteriseloste)
  • Eettisen toimikunnan lausunto (lääketieteelliset tutkimukset)

Myönnettyyn tutkimus- tai tietolupaan on mahdollista hakea muutosta täyttämällä hakemuksen laajennus [pdf, 1.2 MB] -lomake. Täytä lomake, mikäli aineiston käsittelijöissä tapahtuu muutoksia, aineistoa on tarpeen laajentaa tai myönnettyä määräaikaa on tarpeen jatkaa.

Tutkimuslupahakemus liitteineen voidaan toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tietopalvelu.ork(at)om.fi tai postitse osoitteeseen Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 Hämeenlinna.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma edellyttää rekisterin tietojen sitomista tiettyyn hankkeeseen. Asianmukainen tutkimussuunnitelma sisältää myös vaatimuksen tutkimustehtävän, aineiston sekä menetelmien määrittelemisestä mahdollisimman yksilöidysti. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa se, mitä tietoja tutkimuksen suorittamiseen tarvitaan ja miten nämä tiedot ovat tarpeellisia tutkimuksen suorittamiseen.

Lisäksi tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä:

  • Tutkimuksen aikataulu
  • Tutkimustulosten julkaisu
  • Tutkimustulosten hyödynnettävyys
  • Tutkimuksen tavoitteet
  • Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tehtävienjako
  • Miten tutkimusaineistoa käsitellään tutkimuksen aikana ja sen päätyttyä

Eettisen toimikunnan lausunto

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaan ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta saatava riippumaton eettisen toimikunnan myönteinen lausunto. Eettinen ennakkoarvio on pakollinen kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Vaikutustenarviointi ja käytännesääntöjen soveltaminen

Tieteellisessä ja historiallisessa tutkimuksessa on mahdollista poiketa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 15, 16, 18 ja 21 artikloissa määritellyistä rekisteröidyn oikeuksista saada pääsy tietoihin, oikeudesta tietojen oikaisemiseen, oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeudesta, jos se on välttämätöntä tutkimuksen suorittamiselle. Poikkeaminen on mahdollista, jos

1. käsittely perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan;

2. tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä; ja

3. henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Jos tutkimuskäyttöön luovutettavat tiedot sisältävät erityisisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja, edellyttää rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen myös tietosuojalain (1050/2018) 31 §:n nojalla tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarvioinin laatimista tai tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisia käytännesääntöjen noudattamista. Vaikutustenarviointi tulee toimittaa kirjallisesti tiedoksi tietosuojavaltuutetulle ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä.

Laadittu vaikutustenarviointi tai tutkimuksessa sovellettavat käytännesäännöt pyydetään toimittamaan tutkimuslupahakemuksen liitteenä.

Lisätietoja ja ohjeita rekisteröidyn oikeuksista poikkeamiseen tieteellisen ja historiallisen tutkimuksen yhteydessä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta oheisen linkin takaa rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen .

Tietojen maksullisuus

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa tiedot maksutta mm., kun sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedonpyytäjälle sähköpostitse tai asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin ja tieto on helposti saatavissa. Esimerkiksi valmiit tilastot, raportit, taulukot ja diaaritiedot luovutetaan usein maksutta. Pääsääntönä on, että tiedot ovat helposti saatavissa.

Oikeusrekisterikeskus perii tieteellistä tutkimusta tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten tehtävästä tietojen hakemisesta ja luovuttamisesta Oikeusrekisterikeskuksen maksuperustepäätöksen mukaisesti 50,93 euroa/tunti + ALV 24 %, jos tiedot eivät ole helposti saatavissa.

Jos tietojen hakemiseen joudutaan käyttämään ulkopuolista sovellustoimittajaa, Oikeusrekisterikeskus perii sovellustoimittajalta aiheutuvat kustannukset erikseen sovitulla tavalla. Tiedustelut tietojen maksullisuudesta pyydetään kirjallisesti osoitteeseen tietopalvelu.ork(at)om.fi.

Julkaistu 19.2.2020