Vuoden 2018 tilastotietoa tarjolla tilastot ja avoin data -osiossa

Julkaistu 26.7.2019

Oikeusrekisterikeskus tarjoaa avoimesti käytettävää tilastollista dataa ylläpitämistään lakisääteisistä rekistereistä. Uudet tiedot tuotetaan ja julkaistaan vuosittain. Viime vuoden tilastoja pääsee nyt tarkastelemaan Tietopalvelu-osiosta.

Tarjolla olevaa tilastotietoa ja dataa kerätään rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä, eläintenpitokieltorekisteristä, velkajärjestelyrekisteristä ja hallinnollisten seuraamusmaksujen rekistereistä. Lukumäärätiedot ovat julkisia, eivätkä ne sisällä salassa pidettäviä tai henkilötietoja. Tiedot lukumääristä on yleensä kerätty vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Avointa dataa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi tutkimustarkoituksiin sekä median tarpeisiin

Tilastot löytyvät Tietopalvelun Tilastot ja avoin data -osioista, josta ne voi myös ladata Excel-tiedostoina vapaasti käytettäviksi.

Tilastotiedot eri rekistereistä

Sakot: tilastot kattavat eri sakkolajien tuomitut rahamäärät ja kappalemäärät ratkaisupäivän mukaan. Sakkolajeja ovat päiväsakoin tuomitut, rangaistusmääräys-, rike-, uhka-, kurinpito-, yhteisö- ja järjestösakot sekä sakkomääräykset ja rikosuhrimaksut.

Hallinnolliset seuraamusmaksut: tilastoihin kerätään tietoa Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpanemista hallinnollisista seuraamusmaksulajeista. Tilastoissa on seuraamusmaksulajien kappalemäärät saapumisvuoden mukaan. Maksulajeja ovat muun muassa finanssivalvontalain mukaiset rikemaksut, liikenteenharjoittajan seuraamusmaksut sekä öljypäästömaksut.

Eläintenpitokiellot: tilastosta näkyy voimassa olevien eläintenpitokieltojen lukumäärä. Eläintenpitokielto voidaan määrä pysyväksi tai määräaikaiseksi, jolloin kielto on voimassa vähintään yhden vuoden.

Liiketoimintakiellot: tilasto kattaa niin ikään voimassa olevien liiketoimintakieltojen lukumäärän. Liiketoimintakiellon pituus on kolmesta seitsemään vuotta.

Konkurssit: tilasto pitää sisällään kappalemäärät vuoden aikana rekisteröidyistä konkurssiasioista.

Yrityssaneeraukset: tilastoon kerätään rekisteröityjen yrityssaneerausasioiden kappalemäärät.

Velkajärjestelyt: tilastossa on kappalemääräiset tiedot rekisteröidyistä velkajärjestelyasioista.

Rikosrekisteriotteet: tilastoitavia rikosrekisteriasioita ovat lasten kanssa työskentelevien tarvitsemat rikostaustaotteet, lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustaotteet sekä hankintamenettelyä varten luovutettavat rikosrekisteriotteet. Jokaisen kohdalla tilastoidaan vuosittaiset luovutusmäärät.

Maksuaikaa koskevat ratkaisut: tilastosta selviää maksuajan myöntämisen kappalemäärät niissä seuraamuksissa, joita Oikeusrekisterikeskus panee täytäntöön.


Lisää hyödynnettävää tilastotietoa ja dataa on saatavilla myös Tilastokeskuksen sivuilla oikeustilastoissa.