ORK kehittää saavutettavia palveluita oikeusministeriön hallinnonalalle

Julkaistu 14.2.2019

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että kohde tai verkkopalvelu on helposti lähestyttävä kaikille ihmisille. Olemme keskenämme erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa. Oppimisnopeutemme voi olla erilaista samoin kuten aistiemme kyvykkyydet. Voimme myös liikkua nettisivuilla eri tavoin. Osa meistä käyttää hiirtä navigointiin, osa meistä liikkuu ruudulla näppäinkomennoilla ja jotkut käyttävät ruudunlukijaa, joka lukee ääneen sen mitä ruudulla näkyy. ORK:n tavoitteena on, että palvelumme ovat kaikkien saavutettavissa.

Jotta ORK:n kehittämät palvelut olisivat mahdollisimman monen saavutettavissa, on ORK teettänyt Avaava Digital Oy:llä saavutettavuusauditoinnit hallinnoimiinsa verkkopalveluihin ja niiden perusteella on tehty ja tehdään yhä korjauksia asiointipalveluihin. Auditointien lisäksi ORK:n omat asiantuntijat käyvät ORK:lla asiointipalveluja läpi saavutettavuusvaatimusten valossa eli kehitämme ja korjaamme asiointipalveluja jatkuvasti. Asiointipalveluidemme saavutettavuudesta voi jatkossa antaa palautetta, sillä sähköisen asioinnin alustalle (asiointi.oikeus.fi) kehitetään juuri nyt palautetoimintoa.

Tämän lisäksi ORK järjestää alkuvuodesta Avaavan kanssa saavutettavuuskoulutuksen, johon osallistuu ORK:n työntekijöitä erityisesti hankkeista. Myös asianhallintajärjestelmissä pyritään noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia soveltuvin osin, kuten kontrastin ja näppäimistöllä liikkumisen osalta. Esimerkiksi syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankkihankkeen AIPA-asianhallintajärjestelmä on suunniteltu alusta lähtien saavutettavaksi. Uusien järjestelmien osalta saavutettavuusvaatimukset huomioidaan jo heti palvelun hankintavaiheessa eli saavutettavuusvaatimukset ovat upotettu vaatimusmäärittelyihin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Suomessa saavutettavuusdirektiivin vaatiman kansallisen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 12.2.2019 ja saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset perustuvat WCAG 2.0-ohjeistuksen AA-tasoon. WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) sisältää laajan joukon teknisiä suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa.