WinCapita-korvaushakemusten käsittely Oikeusrekisterikeskuksessa

Julkaistu 20.9.2017

Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut yhteensä noin 1400 korvaushakemusta WinCapita-asiassa. Korvaushakemuksissa vaaditaan määrältään yhteensä noin 28,8 miljoonan euron suuruisia korvauksia, jotka on kohdistettu WinCapita-asiassa tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöön-panosta kertyviin varoihin. Korvaushakemuksissa on kyse siitä, että rikoksen asianomistajalla on rikoslain 10 luvun 11 §:n mukaisesti oikeus hakea Oikeusrekisterikeskukselta korvausta niissä ta-pauksissa, joissa rikoksella saatu hyöty on tuomittu menetetyksi valtiolle ja menettämisseuraamus on pantu täytäntöön.

Oikeusrekisterikeskus tutkii hakemuksissa esitettyjen vaatimusten oikeellisuuden ennen kuin se antaa asiassa korvauspäätöksiä. Oikeusrekisterikeskus lähettää osalle korvauksenhakijoista täy-dennyspyynnön hakemukseen liittyen. Täydennyspyynnöissä hakijoita pyydetään toimittamaan sel-vitystä korvausvaatimuksen osalta, mikäli asiassa on Oikeusrekisterikeskuksen näkemyksen mu-kaan tarvetta lisäselvitykselle.

Korvaushakemusten suuresta määrästä johtuen täydennyspyyntöjä lähetetään vaiheittain. Ensim-mäiset täydennyspyynnöt lähetetään syyskuussa, ja viimeiset täydennyspyynnöt tullaan lähettä-mään arviolta keväällä 2018. Oikeusrekisterikeskus ratkaisee hakemukset sen jälkeen, kun kaikki korvausvaatimukset on tutkittu ja hakijoiden kuuleminen on suoritettu. Korvauspäätösten antami-selle on edellytyksiä aikaisintaan syksyllä 2018.