Hankintamenettelyote

Uuden hankintamenettelyä koskevan lainsäädännön (HE 108/2016 vp) tultua voimaan 1.1.2017 Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosrekisteriotteita hankintamenettelyä varten. Rikosrekisteriote annetaan esitettäväksi hankintayksikölle

Yritys / yhteisö voi saada Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotteet hankintamenettelyä varten henkilöistä jotka ovat hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa. Tietojen luovuttaminen edellyttää hakemukseen liitettyä henkilön suostumusta.

Oikeusrekisterikeskus ei arvioi voidaanko henkilön katsoa toimivan edellä mainitussa tehtävässä vaan arviointi kuuluu otteet esittävälle yritykselle / yhteisölle.

Ote annetaan kotimaisia ja ulkomaisia julkisia hankintayksiköitä varten. Jos otteella ei ole merkintöjä niin se voidaan kirjoittaa myös englanniksi.

Ote on voimassa vuoden myöntämispäivästä ja sama ote voidaan esittää useammalle hankintayksikölle.

Otteelle merkittävät tiedot

Otteeseen merkitään tiedot lainvoimaisesta päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu:

 • lahjuksen antamisesta
 • törkeästä lahjuksen antamisesta
 • lahjuksen antamisesta kansanedustajalle
 • törkeästä lahjuksen antamisesta kansanedustajalle
 • järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta
 • ihmiskaupasta
 • törkeästä ihmiskaupasta
 • veropetoksesta
 • törkeästä veropetoksesta
 • työeläkevakuutusmaksupetoksesta
 • törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta
 • avustuspetoksesta
 • törkeästä avustuspetoksesta
 • avustuksen väärinkäytöstä
 • lahjomisesta elinkeinotoiminnassa
 • törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa
 • lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa
 • törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa
 • rahanpesusta
 • törkeästä rahanpesusta
 • salahankkeesta rahanpesun tekemiseksi
 • tuottamuksellisesta rahanpesusta
 • terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista
 • terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta
 • terroristiryhmän johtamisesta
 • terroristiryhmän toiminnan edistämisestä
 • koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten
 • värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen
 • terrorismin rahoittamisesta
 • työturvallisuusrikoksesta
 • työaikasuojelurikoksesta
 • työsyrjinnästä
 • kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä
 • työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta
 • luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä
kaksi kahdenkymmenen euron seteliä kuivamassa pyykkinarulla

Otteelle merkitään myös tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaan edellä mainittuja tekoja vastaavasta rikoksesta. Lisäksi otteelle merkitään tiedot ulkomailla annetusta, rikosrekisteriin merkitystä ratkaisusta, jossa rikokset vastaavat yllä mainittuja.

Jos henkilö ei ole syyllistynyt edellä tarkoitettuihin rikoksiin, rikosrekisteriote sisältää tiedon tästä. Hankintamenettelyn mukaisesta rikosrekisteriotteesta ei siten ilmene, jos rikosrekisterissä on tieto muusta kuin edellä luetelluista rikoksista.

Otteiden tilaaminen

Yritys tilaa rikosrekisteriotteet ja liittää hakemukseen johtohenkilöiden allekirjoittamat valtakirjat. Valtakirjasta tulee selvästi käydä ilmi, että se on tarkoitettu hankintamenettelyn mukaisen rikosrekisteriotteen tilaamiseen. Paras vaihtoehto on käyttää Oikeusrekisterikeskuksen lomakkeita.

Suosittelemme otteiden tilaamiseen Oikeusrekisterikeskuksen sähköistä asiontipalvelua . Kaupparekisteriin merkitty yrityksen edustaja voi kirjautua asiointiin ilman erillistä valtuutusta ja muu yrityksen edustaja voidaan suomi.fi-valtuutuksella "Rikosrekisteriotteen tilaaminen " valtuuttaa tilaamaan hankintamenettelyotteet. (tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseksi löytyvät Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämältä suomi.fi-sivustolta )

Tämän jälkeen yrityksen edustaja voi kirjautua henkilökohtaisella tunnistusvälineellään asiointipalveluun ja valita yrityksen, jonka puolesta asioi. Verkkolomakkeelle liitetään henkilöiden allekirjoittamat PDF-muodossa tallennetut valtakirjat ja otteet toimitetaan yrityksen ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Hakemuksen käsittelyaika on seitsemän työpäivää.

Otteen käsittely hankintayksikössä

Hankintayksikkö ei saa ottaa esitetystä otteesta kopiota tai tallentaa sen tietoja muuten. Otteesta voidaan tallentaa vain sen tunnistetiedot eli tieto siitä kenestä ote on tarkastettu sekä otteen myöntöpäivä

Julkaistu 26.2.2020