Maksuajan hakeminen ja myöntäminen

Oikeusrekisterikeskus voi sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) mukaan pyynnöstä myöntää maksuaikaa täytäntöönpantavana olevan saatavan suorittamiseen. Maksuaikaa voidaan myöntää sekä sakolle että muille saataville. Maksuaikaa ei kuitenkaan myönnetä esim. sakon muuntomenettelyyn haastetuille sakoille eikä ylikuormamaksuille. Ulosottoon edenneissä asioissa maksuajan myöntämisestä päättää ulosottomies.

Katso ohjevideo maksuajan hakemisesta täältä.

Maksuajan hakeminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun Oikeusrekisterikeskukselta on tullut maksukehotus tai asia on nähtävissä sähköisessä asioinnissa.

Näin haet maksuaikaa

 1. Tarkista ensin, oletko saanut Oikeusrekisterikeskukselta maksukehotuksen tai näkyykö asia sähköisessä asiointipalvelussa . Jos asia ei näy asiointipalvelussa, tai et ole saanut maksukehotusta, maksuajanhakeminen ei ole vielä mahdollista.
 2. Maksukehotuksen saamisen jälkeen haet helpoiten maksuaikaa sähköisessä asiointipalvelussamme .
 3. Mene kohtaan maksuaikahakemus ja täytä huolellisesti kaikki hakemuksen kohdat. Huomioithan, että puutteellisesti täytetty hakemus voi olla peruste hakemuksen hylkäämiselle.
 4. Käsittelemme maksuaikahakemukset saapumisjärjestyksessä mahdollisimman nopeasti. Käsittelemme jokaisen hakemuksen tapauskohtaisesti. Käsittelyaika on yleensä kahdesta neljään viikkoa.
 5. Lähetämme maksuaikapäätöksen ja tilisiirtolomakkeet sinulle ensisijaisesti suomi.fi-viestipalveluun, jos olet ottanut palvelun käyttöösi. Muussa tapauksessa lähetämme ne postitse.

Pyyntö voidaan tehdä sähköisessä asiointipalvelussamme tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai sähköpostitse lähetettävällä tai tulostettavalla lomakkeella.

Hakemuksesta tulee ilmetä

 • asia, jota hakemus koskee
 • syyt maksuaikapyynnölle perusteluineen
 • selvitys maksukyvystä ja ehdotus maksusuunnitelmaksi
 • yhteystiedot ja allekirjoitus

Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia on muutettu siten, että 1.1.2019 lähtien Oikeusrekisterikeskus voi myöntää maksuaikaa myös muuntorangaistusasioille.

Hakemuksesta tulee ilmetä

 • asia, jota hakemus koskee
 • muuntorangaistusasian yksilöity tieto (viitenumero tai muuntopäivä ja käräjäoikeus)
 • syyt maksuaikapyynnölle perusteluineen
 • selvitys maksukyvystä ja ehdotus maksusuunnitelmaksi
 • tiliyhteystiedot mahdollisten osasuoritusten palauttamista varten
 • yhteystiedot ja allekirjoitus

Muuntorangaistusasialle maksetut osasuoritukset palautetaan maksajalle, jos Oikeusrekisterikeskus ei hyväksy maksuaikapyyntöä tai jos maksuvelvollinen laiminlyö hänelle myönnetyn maksusuunnitelman noudattamisen. Ilman maksusuunnitelmaa maksetut osasuoritukset palautetaan maksajalle.

Oikeusrekisterikeskus voi pyytää tarvittaessa lisäselvitystä maksuvelvolliselta tai ulosottomieheltä. Liiteitä, esimerkiksi kopioita palkka-, vero ja lääkärintodistuksista, ei tarvita.

Hakemus lähetetään osoitteella: Oikeusrekisterikeskus
Maksuaikapyynnöt
PL 157, 13101 Hämeenlinna

Maksuajan myöntämisperusteet

Kun maksuvelvollinen ei sairauden, työttömyyden, asevelvollisuuden suorittamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene eräpäivään mennessä suorittamaan saatavaa, voidaan hänelle myöntää maksuaikaa enintään vuodeksi koko rahamäärälle tai sen osalle. Erittäin painavista syistä maksuaikaa voidaan myöntää pidemmäksikin ajaksi. Muuntorangaistusasialle maksuaikaa voidaan myöntää enintään kuusi kuukautta.

Kahden tai useamman maksuvelvollisen yhteisvastuulliselle korvaukselle voidaan maksuaikaa myöntää vain koko korvaukselle, ei pääluvun mukaiselle osuudelle. Mikäli vain yksi osallisista hakee maksuaikaa, vastaa hän koko velkasummasta.

Maksusuunnitelma

Enintään vuoden pituinen maksuaika voidaan myöntää ilman osasuorituksia. Vuotta pidemmän maksuajan ehtona on, että suoritukset tapahtuvat maksuaikapäätöksessä ilmoitetun maksusuunnitelman mukaan. Muussa tapauksessa sopimus raukeaa ja asia siirtyy ulosottoon.

Muuntorangaistusasian maksusuunnitelmaksi voidaan esittää kertasuoritusta 1 – 3 kuukauden maksuajalla. Pidemmän 4 -6 kuukauden maksusuunnitelman edellytyksenä ovat kuukausittain maksettavat osasuoritukset.

Hakemuksen hylkääminen

Maksuaikaa ei myönnetä, jos on aihetta olettaa, ettei maksuvelvollinen maksuajan myöntämisestä huolimatta täytä suoritusvelvollisuuttaan täysimääräisesti. Myös maksuvelvollisen aikaisempi toiminta perintäasioidensa hoidossa voidaan ottaa huomioon.

Maksuaikapäätös

Maksuaikaa koskeva asia ratkaistaan kirjallisella päätöksellä hallintomenettelylain mukaisesti. Asia pyritään ratkaisemaan niin pian kuin mahdollista asian kiireellisyys huomioiden. Maksuajan myöntäminen ei ole itsestäänselvyys, jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Maksuaikapäätös lähetetään ensisijaisesti tavallisena kirjeenä. Maksuaikapäätös voidaan lähettää myös suomi.fi-viestinä .

Julkaistu 9.12.2019