Oikeusrekisterikeskus

Virastossa on seuraavat toimialat sekä niihin kuuluvat yksiköt ja ryhmät:

Kansalais- ja viranomaispalvelut -toimialan tehtävänä on toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Toimiala vastaa sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Tehtävänä on myös tuomittujen vahingonkorvausten suorittaminen rikoksen johdosta vahinkoa kärsineiden hakemuksesta silloin, kun rikokseen perustuvaa menettämisseuraamusta on pantu täytäntöön.

Toimialan tehtävänä on myös huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä sekä lomakkeiden teknisestä toteutuksesta.

Toimialalla on kaksi yksikköä ja yksi ryhmä, joka on suoraan toimialajohtajan alaisuudessa. Rekisteriyksikön tehtävänä on huolehtia viraston rekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Yksikössä on kaksi ryhmää, Rikosrekisteri ja Jakelurekisterit. Täytäntöönpanoyksikön tehtävänä on huolehtia viraston täytäntöönpantaviksi säädettyjen eri seuraamuslajien täytäntöönpanosta. Yksikössä on kaksi ryhmää, Maksuasiat ja Täytäntöönpanoasiat. Tiedonhallintapalvelut -ryhmän tehtävänä on huolehtia viraston tietopalvelutehtävistä ja tilastotuotannosta. Ryhmä vastaa myös sähköiseen arkistointiin ja tiedonohjaussuunnitelmaan liittyvistä tehtävistä.

Tietojärjestelmäpalvelut -toimialan tehtävänä on huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja tuotannon tuesta yhteistyössä muiden toimialojen ja hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa, projektisopimuksissa tai viraston sisäisessä toimintasuunnitelmassa on sovittu.

Toimiala vastaa IT-palveluiden toimivuudesta, saatavuudesta ja niiden sovitun palvelutason mukaisuudesta. Tehtäviin kuuluu IT-palveluiden kehittämisen suunnittelu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa ja osaltaan asiakasyhteistyön hoitaminen. Toimiala osallistuu IT-palvelusopimusten tekemiseen oikeushallinnon tilaajien kanssa sekä vastaa toimittajahallinnasta ja niihin liittyvien toimittajasopimusten sisällöstä (hankittavista palveluista). Toimiala vastaa IT-hankintojen sisällöllisestä valmistelusta sekä IT-hankkeiden toteuttamisesta.

Toimialalla on neljä yksikköä. Asiakkuusyksiköt (Asiakkuudet 1, Asiakkuudet 2 ja Asiakkuudet 3) vastaavat nimetyille asiakkuuksille tuotettavista tietojärjestelmäpalveluista. Asiantuntija- ja arkkitehtuuripalvelut -yksikön tehtävänä on tukea muiden toimialan yksiköiden toimintaa vastaamalla muun muassa yhteisistä tietojärjestelmäpalveluista, IT-käyttöpalveluista, Valtori-yhteistyöstä sekä menetelmien ja toimintatapojen kehittämisestä.

Toiminnan tukipalvelut -toimiala koostuu viidestä eri palvelukokonaisuudesta: hallinto, talous, hankinnat, kehittämisen tuki ja asiakkuudenhallinta, joista neljä ensimmäistä muodostavat omat ryhmänsä.

Hallintopalvelut vastaa henkilöstö- ja yleishallintoasioista sekä sisäisistä palveluista, joihin kuuluvat virastomestaripalvelut ja viraston henkilöstön käyttövaltuushallinta sekä viraston toimitila-asiat.

Talouspalvelut vastaa hallinnonalan IT-palvelutuotannon määrärahojen suunnittelu-, seuranta- ja raportointiprosessista sekä oman viraston taloushallinnosta. Tehtävään sisältyy viraston IT-henkilötyön kustannusten, viranomaistoiminnan ja siihen sisältyvän maksullisen palvelutoiminnan budjetoinnin suunnittelu, seuranta ja raportointi yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa.

Hankintapalvelut vastaa viraston vastuulla olevien hallinnonalan ja viraston omiin julkisiin hankintoihin ja sopimushallintaan liittyvistä tehtävistä hankinta- ja sopimusoikeudellisesta näkökulmasta sekä hankintojen toteutumisen valvonnasta sopimuskauden päättymiseen saakka. Ryhmän tehtäviin kuuluvat myös hankinta- ja sopimusprosessin ja -menettelyjen kehittäminen virastossa ja IT-hankintoihin liittyen hallinnonalalla.

Kehittämisen tukipalvelut vastaa riskienhallinnasta (sisältää tietosuoja- ja -turva-asiat), sisäisestä valvonnasta, viraston laadunhallinnasta, kansainvälisistä asioista (sisältää EU-rahoitusasiat) ja viestinnästä.

Asiakkuuspalvelut-ryhmän tehtävänä on vastata koko viraston asiakkuudenhallinnasta ja sen toimintamallien kehittämi-sestä. Ryhmän koordinaatiovastuulla on asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisen ajattelun kehittäminen. Asiakkuuspäällikkö vastaa IT-palvelutuotantoon liittyvien sopimusten valmistelusta oikeushallinnon tilaajien kanssa yhteistyössä Tietojärjes-telmäpalvelut -toimialan kanssa. Ryhmän tehtävänä on vastata viraston viestinnästä ja sen kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu työnantajakuvan kehittäminen ja viraston palveluista tiedottaminen.


Virastossa työskentelee noin 160 henkilöä.

Kuvassa esitetään Oikeusrekisterikeskuksen organisaation osat visuaalisena esityksenä Kuva suurenee sitä klikkaamalla


 
Julkaistu 22.7.2019