Lisätietoa

Opetushallituksen opas "Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen"Työ- ja elinkeinoministeriön ohje rikostaustan selvittämisestä työnantajille Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

Työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen. Henkilö ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa tilaamaan otetta. Vapaaehtoistoimintaa varten tarvittavan rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminan järjestäjä vapaaehtoisen suostumuksella.

Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen työnantajan, lupaviranomaisen, oppilaitoksen tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja. Vastaanottaja voi tehdä asiakirjoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja tässä yhteydessä kirjata muistiin otteen tunnistetiedot, joita ovat kyseisen henkilön nimi ja otteen päivämäärä.

Otteen tilaaminen ja lähettäminen

Työntekijän otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä työnantajaa ja tehtävää varten se tilataan. Jos työnhakija kuuden kuukauden kelpoisuusajan kuluessa joutuu esittämään rekisteritietonsa myös muulle työantajalle kuin mitä varten ote on tilattu, hän voi käyttää aiemmin tilaamaansa otetta. Ote annetaan vain yli kolme kuukautta kestävää työ- tai virkasuhdetta varten.

Opiskelijan otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä oppilaitosta ja tehtävää varten se tilataan. Ulkomaille esitettäväksi tulee tilata maksullinen rikosrekisteriote. Ote voidaan tilata vasta, kun harjoittelu on ajankohtainen.

Rikostaustaote lähetetään tilaajan väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseen. Käsittelyaika on seitsemän työpäivää. Ote maksaa 12,00 euroa. Lasku lähetetään erikseen.

Hakemukset sähköisesti: Siirry Oikeushallinnon asiointipalveluun

Otteen tilaaminen onnistuu helposti täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakemus Oikeushallinnon asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen (pankki- tai mobiilitunnistautuminen). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit tulostaa hakemuslomakkeen .

Otteessa olevat tiedot

Työnantajan tai eräiden viranomaisten on vaadittava rikostaustaote nähtäväksi, jos työtehtävään pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten kanssa. Rikostaustaotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa.

Otteeseen merkitään siten tiedot ratkaisusta, jolla henkilö on tuomittu seuraavista rikoksista:

1. Lapseen kohdistuvat rikokset

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta

lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

2. Seksuaalirikokset

raiskaus

törkeä raiskaus

pakottaminen sukupuoliyhteyteen

pakottaminen seksuaaliseen tekoon

seksuaalinen hyväksikäyttö

seksuaalinen ahdistelu

seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö

paritus

törkeä paritus

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen

3. Väkivaltarikokset

tappo

murha

surma

törkeä pahoinpitely

törkeä ryöstö

4. Vapauteen kohdistuvat rikokset

ihmiskauppa

törkeä ihmiskauppa

5. Huumausainerikokset

huumausainerikos

törkeä huumausainerikos

huumausaineen käyttörikos

huumausainerikoksen valmistelu

huumausainerikoksen edistäminen

törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Otteeseen merkitään tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista, jotka on tuomittu lapseen kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista sekä toisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuomituista vastaavista rikoksista. Lisäksi otteelle merkitään tieto toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetusta kiellosta työskennellä tai muuten toimia alaikäisten parissa.

Jos henkilö ei ole syyllistynyt edellä tarkoitettuihin rikoksiin, rikostaustaote sisältää todistuksen tästä. Rikostaustaotteesta ei siten ilmene, jos rikosrekisterissä on tieto muusta kuin edellä luetelluista rikoksista.

Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään työnantajalle, oppilaitokselle tai viranomaiselle.

Julkaistu 19.06.2019