Rikesakkomääräys

Rikesakkomääräys on poliisin, tullimiehen, rajavartijan tai erätarkastajan antama ratkaisu, jolla määrätään rahamäärältään kiinteä rikesakko teosta, joka on säädetty rangaistavaksi laissa rikesakkorikkomuksista. Samassa yhteydessä voidaan määrätä myös menettämisseuraamus. Sakotettavan tulot eivät vaikuta rikesakon määrään. Myös syyttäjä ja tuomioistuin voivat eräissä tapauksissa määrätä rikesakon.

Rikesakkomääräys pannaan täytäntöön kuin lainvoimainen tuomio. Seuraamukset on maksettava rikesakkomääräykselle merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksamattomista seuraamuksista Oikeusrekisterikeskus lähettää maksukehotuksen. Maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa. Jos seuraamuksia ei makseta Oikeusrekisterikeskuksen lähettämällä maksukehotuksellakaan, ne siirtyvät ulosottoperintään.

Rikesakkomääräykseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti 30 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantamisesta sakkolomakkeessa ilmoitettuun tekopaikan käräjäoikeuteen sakkomenettelylaissa määritellyin perustein. Määräys on maksettava valituksesta huolimatta, ellei valituksen käsittelevä käräjäoikeus ole määrännyt täytäntöönpanoa keskeytettäväksi. Jos rikesakkomääräys valituksen johdosta poistetaan, Oikeusrekisterikeskus palauttaa liikaa maksetun määrän korkoineen maksajalle.

Ajoneuvoa pysäyttämättä annettu rikesakkomääräys

Rikesakkomääräys voidaan antaa myös automaattisessa liikenteenvalvonnassa ajoneuvoa pysäyttämättä ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Liikenneturvallisuuskeskus lähettää rikesakon postissa. Ellei automaattisessa valvonnassa annettua rikesakkoa ole vastustettu, se tulee täytäntöönpanokelpoiseksi lomakkeella määritellyn 30 päivän määräajan jälkeen.

Automaattisessa liikennevalvonnassa annetun rikesakon vastustaminen on tehtävä sakkolomakkeessa ilmoitettuun poliisilaitoksen kansliaan tai toimipisteeseen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Vastustamisilmoitukseen on liitettävä rikesakkomääräys. Automaattisessa liikennevalvonnassa annettua vastustettua rikesakkoa ei ole syytä maksaa, koska poliisi poistaa sakon. Jos rikesakko on edellä sanotusta huolimatta maksettu käyttäen automaattisessa valvonnassa annetun rikesakon viitenumeroa ja poliisi alkuperäisen sakon poistamisen jälkeen antaa samasta teosta uuden rikesakon toiselle, rikkomukseen tosiasiallisesti syyllistyneelle henkilölle, asiakkaan on otettava yhteyttä Oikeusrekisterikeskukseen maksun kohdentamisen selvittämiseksi tai maksun palauttamiseksi.

 
Julkaistu 31.5.2017