Maksuajan hakeminen ja myöntäminen

Oikeusrekisterikeskus voi sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) mukaan pyynnöstä myöntää maksuaikaa täytäntöönpantavana olevan saatavan suorittamiseen. Maksuaikaa voidaan myöntää sekä sakolle että muille saataville. Maksuaikaa ei kuitenkaan myönnetä esim. sakon muuntomenettelyyn haastetuille sakoille, muunnetuille sakoille eikä ylikuormamaksuille.

Ulosottoon edenneissä asioissa maksuajan myöntämisestä päättää ulosottomies.

Maksuaikaa voi hakea vasta sen jälkeen kun Oikeusrekisterikeskuksesta on tullut joko ilmoitus tai maksukehotus.

Pyyntö voidaan esittää vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Sähköinen lomake löytyy täältä.

Hakemuksesta tulee ilmetä

  • asia, jota hakemus koskee
  • syyt maksuaikapyynnölle perusteluineen
  • selvitys maksukyvystä ja ehdotus maksusuunnitelmaksi
  • yhteystiedot ja allekirjoitus

Oikeusrekisterikeskus voi pyytää tarvittaessa lisäselvitystä maksuvelvolliselta tai ulosottomieheltä. Liiteitä palkka-, vero ja lääkärintodistuksista ei tarvita.

Hakemus lähetetään osoitteella:

Oikeusrekisterikeskus
Maksuaikapyynnöt
PL 157, 13101 Hämeenlinna

Maksuajan myöntämisperusteet

Kun maksuvelvollinen ei sairauden, työttömyyden, asevelvollisuuden suorittamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene eräpäivään mennessä suorittamaan saatavaa, voidaan hänelle myöntää maksuaikaa enintään vuodeksi koko rahamäärälle tai sen osalle. Erittäin painavista syistä maksuaikaa voidaan myöntää pidemmäksikin ajaksi.

Kahden tai useamman maksuvelvollisen yhteisvastuulliselle korvaukselle voidaan maksuaikaa myöntää vain koko korvaukselle, ei pääluvun mukaiselle osuudelle. Mikäli vain yksi osallisista hakee maksuaikaa, vastaa hän koko velkasummasta.

Maksusuunnitelma

Enintään vuoden pituinen maksuaika voidaan myöntää ilman osasuorituksia. Vuotta pidemmän maksuajan ehtona on, että suoritukset tapahtuvat maksuaikapäätöksessä ilmoitetun maksusuunnitelman mukaan. Muussa tapauksessa sopimus raukeaa ja asia siirtyy ulosottoon.

Hakemuksen hylkääminen

Maksuaikaa ei myönnetä, jos on aihetta olettaa, ettei maksuvelvollinen maksuajan myöntämisestä huolimatta täytä suoritusvelvollisuuttaan täysimääräisesti. Myös maksuvelvollisen aikaisempi toiminta perintäasioidensa hoidossa voidaan ottaa huomioon.

Maksuaikapäätös

Maksuaikaa koskeva asia ratkaistaan kirjallisella päätöksellä hallintomenettelylain mukaisesti. Asia pyritään ratkaisemaan niin pian kuin mahdollista asian kiireellisyys huomioiden. Maksuajan myöntäminen ei ole itsestäänselvyys, jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Maksuaikapäätös postitetaan velalliselle tavallisena kirjeenä

 
Julkaistu 11.12.2017