Kumotun rangaistusmääräys- ja rikesakkolain mukaiset seuraamukset

Aikaisemmin voimassa ollut laki rangaistusmääräysmenettelystä (26.7.1993/692) ja laki rikesakkomenettelystä (21.1.1983/66) on kumottu 1.12.2016 lukien voimaan tulleella lailla sakon ja rikesakon määräämisestä (27.8.2010/754) eli sakkomenettelylailla.

Kumottua rangaistusmääräyslakia sovelletaan, jos lain mukainen rangaistusvaatimus on annettu epäilylle tiedoksi ennen lain kumoamista. Oikeusrekisterikeskukseen tulee siten perittäväksi vielä alkuvuodesta 2017 ennen 1.12.2016 tiedoksi annettuja kumotun lain mukaisia rangaistusvaatimuksia, jotka syyttäjä on vahvistanut vasta lain kumoamisen jälkeen.

Molempien kumottujen lakien mukaisia rikesakkoja, päiväsakkorangaistuksia ja menettämisseuraamuksia on joka tapauksessa Oikeusrekisterikeskuksen perittävänä vielä useita vuosia lakien kumoamisen jälkeen.

 
Julkaistu 31.5.2017