Otteet viranomaisille

Tietopyynnöt

Toivomme rikosrekisterikyselyt ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen

rikosrekisteri(a)om.fi

Toimitamme pyydetyt rikosrekisteritiedot salatun sähköpostiviestin liitteenä.

Tiedonsaantioikeudet

Tuomioistuimille tietoja voidaan luovuttaa rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä varten. Tuomioistuimella on oltava vireillä asia, jonka käsittelyä varten rikosrekisteriote tulostetaan.

Syyttäjälle luovutetaan tietoja syytettä, syyteharkintaa ja pakkokeinoasian käsittelyä varten. Pakkokeinoasioita ovat esimerkiksi henkilön pidättäminen ja vangitseminen.

Rikosseuraamuslaitokselle luovutetaan tietoja rangaistusten täytäntöönpanoa sekä soveltuvuusselvitysten laatimista varten. Yleisimmin rikosrekisteritietoa tarvitaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Soveltuvuusselvityksiä laaditaan yhdyskuntapalvelurangaistusta varten.

Oikeusministeriön armahdusasioita käsittelevälle virkamiehelle rikosrekisteritieto luovutetaan armahdusasian esittelyä varten. Armahdusasiat ratkaisee tasavallan presidentti.

Valtioneuvoston oikeuskanslerilla ja Eduskunnan oikeusasiamiehellä on oikeus saada tietoja lain noudattamisen valvontaa varten.

Esitutkintaviranomaisella, kuten poliisilla, on oikeus saada tietoja pakkokeinoasioita varten.

Tietojen luovuttaminen hallintoviranomaisille

Edellä esitetyn lisäksi rikosrekisteritietoja luovutetaan Suomen viranomaisille seuraavissa asiaryhmissä. Tietoja käytetään henkilön luotettavuuden ja henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten.

 • Passi-, kansalaisuus- ja ulkomaalaislain mukaiset asiat

Tietoja luovutetaan poliisille ja maahanmuuttovirastolle.

 • Lupa-asiat

Tietoja luovutetaan laajasti lupa-asioiden käsittelyä varten, kun luvan myöntämisen edellytyksenä on henkilön luotettavuus. Lupaviranomaisena on usein poliisi tai aluehallintovirasto, mutta myös monet muut viranomaiset käsittelevät lupa-asioita. Seuraavassa esitetään esimerkinomainen luettelo asiaryhmistä, joihin liittyen tietoja luovutetaan:

 • ampuma-aseisiin liittyvät luvat
 • räjähdysvaarallisia aineita koskevat luvat
 • vaarallisten aineiden kuljettaminen
 • yksityiset turvallisuuspalvelut, vartioimisala
 • liikenneluvat

Muita elinkeinon harjoittamiseen liittyviä lupia tai toimialueita, joihin liittyen tietoja voidaan antaa: yksityisetsivätoiminta, panttilainaustoiminta, kiinteistönvälitys, perintätoiminta, bingotoiminta, vakuutusvälittäjä, anniskelu, sijoituspalvelu, luottolaitos, ajoneuvojen katsastus, autokoulu, virallinen kääntäjä ja rautatieyrityksen liikkeenjohto.

Turvallisuusselvitykset

Rikosrekisterin tiedot voidaan luovuttaa Suojelupoliisille tai paikallispoliisille, kun nämä tekevät turvallisuusselvityksiä. Paikallispoliisi voi tehdä suppean turvallisuusselvityksen. Suojelupoliisi tekee lisäksi perusmuotoisia ja laajoja turvallisuusselvityksiä. Turvallisuusselvityksiä varten Oikeusrekisterikeskus luovuttaa lisäksi tietoja tuomiolauselmajärjestelmästä ja liiketoimintakieltorekisteristä.

Tietojen luovuttaminen koulutukseen tai tehtävään valitsemista varten

Rikosrekisterin tietoja voidaan luovuttaa eräille valtion viranomaisille, kun nämä valitsevat henkilöitä koulutukseen tai esimerkiksi valtion virkaan. Tietoja luovutetaan muun muassa:

 • Poliisiammattikorkeakouluun hyväksymistä varten
 • poliisin virkaan nimittämistä varten
 • ulkoasiainhallinnon virkaan nimittämistä varten
 • oikeushallinnon virkaan nimittämistä varten
 • keskuspankkitoimintaan liittyvää tehtävää varten
 • kaikista kutsuntaan osallistuvista ja varusmiehistä luovutetaan tiedot puolustusvoimille
 • puolustusvoimat käyttää soveltuvuusarvioinnissa myös poliisilta saatavia rekisteritietoja

Turvallisuusvalvonta

Rikosrekisteritietoja voidaan luovuttaa asianomaisille viranomaisille lentoliikenteeseen ja atomienergian käyttöön liittyvää turvallisuusvalvontaa varten. Näillä toimialoilla toimivista työntekijöistä poliisi antaa usein turvallisuusselvityksen. Rikosrekisteritiedot voidaan luovuttaa muistakin kuin työntekijäasemassa olevista.

Huostaanotto

Sosiaaliviranomaisille voidaan luovuttaa rikosrekisteritiedot huostaanottoasian käsittelyä varten. Tiedot voidaan luovuttaa henkilöistä, joilta lasta ollaan ottamassa huostaan. Lisäksi tiedot voidaan luovuttaa henkilöistä, joiden luokse lapsi sijoitetaan.

Adoptio

Kunnan sosiaaliviranomaiselle ja adoptioneuvontaa antavalle adoptiotoimistolle voidaan luovuttaa rikosrekisteritiedot lapsen adoptiota varten.

Oikeusministeriön oikeus päättää rikosrekisteritietojen luovuttamisesta

Poikkeustapauksessa painavista syistä oikeusministeriö voi päättää, että tietoja luovutetaan muussakin tapauksessa henkilön luotettavuuden selvittämistä ja arviointia varten.

 
Julkaistu 31.5.2017