Framsida » Verkställighet och inkassering » Beviljande av betalningsanstånd

Beviljande av betalningsanstånd

Rättsregistercentralen kan enligt lagen om verkställande av böter (672/2002) på begäran bevilja förlängning av betalningstid för erläggandet av fordran under verkställighet. Betalningsanstånd kan beviljas såväl för böter som övriga tillgodohavanden.

I ärenden som fortskridit till utsökning besluter utmätningsmannen om beviljande av betalningsanstånd.


ANSÖKAN OM BETALNINGSANSTÅND

En begäran kan framställas formfritt med en skriftlig ansökan sedan Rättsregistercentralen skickat en betalningsuppmaning. Ansökan kan också skrivas på en för detta ändamål avsedd blankett.

E-service blankett:

Ansökan om betalningsanstånd

Pappersblankett:

Ansökan om betalningsanstånd.pdf (pdf, 0.45 Mt)Ur ansökan bör framgå

  • ärendet som ansökan beträffar
  • motiverade skäl till begäran om betalningsanstånd
  • utredning om betalningsförmåga samt förslag till betalningsplan
  • kontaktuppgifter och underskrift

Rättsregistercentralen kan vid behov be den betalningsskyldiga eller utmätningsmannen om ytterligare utredning.

Ansökan skickas till adressen:

Rättsregistercentralen

Betalningsanstånd

PB 157, 13101 Tavastehus


GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV BETALNINGSANSTÅND

Då den betalningsskyldiga på grund av sjukdom, arbetslöshet, fullgörande av sin värnplikt eller något motsvarande skäl icke strax (före förfallodagen) förmår erlägga fordran, kan honom/henne beviljas betalningsanstånd för hela penningbeloppet eller dess del på högst ett år. Av särskilt vägande skäl kan betalningsanstånd beviljas på även längre tid.

Betalningstid för skadestånd som två eller flere betalningsskyldiga gemensamt svarar för kan endast beviljas för hela beloppet, inte för en efter huvudtalet beräknad andel.


BETALNINGSPLAN

En betalningstid på högst ett år kan beviljas utan delbelopp. En betalningstid som överskrider ett år förutsätter att prestationerna sker enligt den betalningsplan som framgår ur beslutet om betalningsanstånd. Annars förfaller avtalet och ärendet övergår till utsökning. Man går ut på att jämka betalningstiden och beloppet av betalningsraterna i proportion till den betalningsskyldigas inkomster.


OGILLANDE AV ANSÖKAN

Inget anstånd med betalningen beviljas om det finns skäl att anta att den betalningsskyldiga trots beviljande av betalningsanstånd icke skulle uppfylla sin prestationsskyldighet till fulla beloppet. Även den betalningsskyldigas tidigare agerande vid skötsel av sina inkasseringsärenden kan beaktas.


BESLUT OM BETALNINGSANSTÅND

Ett ärende angående betalningsanstånd avgörs med ett skriftligt beslut under lagen om förvaltningsförfarande. Man går ut på att utreda saken så snart som möjligt med tanke på dess brådskande natur. Avgörandet skickas som vanligt brev.

Ändring i beslutet om betalningsanstånd får icke sökas.


ÄNDRING I OCH ÅTERKALLELSE AV BESLUT

Ett beslut om betalningsanstånd kan ändras eller återkallas

  • om den betalningsskyldiga underlåter att fullgöra ett villkor som ingår i beslutet
  • om det har blivit uppenbart att den betalningsskyldiga icke kommer att fullgöra villkoret eller icke förmår uppfylla sin betalningsskyldighet
  • om det eljest finns någon särskild orsak till ändring eller återkallelse.

Förfrågningar: +358 29 56 65662, kl. 10.00 - 14.00

 
Publicerad 25.8.2015