Etusivu »

Maksuajan myöntäminen

Oikeusrekisterikeskus voi sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) mukaan pyynnöstä myöntää maksuaikaa täytäntöönpantavanaan olevan saatavan suorittamiselle. Maksuaikaa voidaan myöntää sekä sakoille että muille saataville.

Ulosottoon edenneissä asioissa maksuajan myöntämisestä päättää ulosottomies.

Maksuajan hakeminen

Pyyntö voidaan esittää vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella sen jälkeen kun Oikeusrekisterikeskuksesta on tullut maksukehotus. Hakemus voidaan kirjoittaa myös käyttäen tähän tarkoitukseen laadittua lomaketta.

Sähköinen lomake:

Maksuaikahakemus

Tulostettava lomake:

maksuaikahakemus.pdf (pdf, 0.43 Mt)

Hakemuksesta tulee ilmetä

  • asia, jota hakemus koskee
  • syyt maksuaikapyynnölle perusteluineen
  • selvitys maksukyvystä ja ehdotus maksusuunnitelmaksi
  • yhteystiedot ja allekirjoitus

Oikeusrekisterikeskus voi pyytää tarvittaessa lisäselvitystä maksuvelvolliselta tai ulosottomieheltä.

Hakemus lähetetään osoitteella:

Oikeusrekisterikeskus

Maksuaikapyynnöt

PL 157, 13101 Hämeenlinna

Maksuajan myöntämisperusteet

Kun maksuvelvollinen ei sairauden, työttömyyden, asevelvollisuuden suorittamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene eräpäivään mennessä suorittamaan saatavaa, voidaan hänelle myöntää maksuaikaa enintään vuodeksi koko rahamäärälle tai sen osalle. Erittäin painavista syistä maksuaikaa voidaan myöntää pitemmäksikin ajaksi.

Kahden tai useamman maksuvelvollisen yhteisvastuulliselle korvaukselle voidaan maksuaikaa myöntää vain koko korvaukselle, ei pääluvun mukaiselle osuudelle.

Maksusuunnitelma

Enintään vuoden pituinen maksuaika voidaan myöntää ilman osasuorituksia. Vuotta pitemmän maksuajan ehtona on, että suoritukset tapahtuvat maksuaikapäätöksessä ilmoitetun maksusuunnitelman mukaan. Muussa tapauksessa sopimus raukeaa ja asia siirtyy ulosottoon. Maksuaika ja maksuerän suuruus pyritään tekemään kohtuullisiksi maksuvelvollisen tuloihin nähden.

Hakemuksen hylkääminen

Maksuaikaa ei myönnetä, jos on aihetta olettaa, ettei maksuvelvollinen maksuajan myöntämisestä huolimatta täytä suoritusvelvollisuuttaan täysimääräisesti. Myös maksuvelvollisen aikaisempi toiminta perintäasioidensa hoidossa voidaan ottaa huomioon.

Maksuaikapäätös

Maksuaikaa koskeva asia ratkaistaan kirjallisella päätöksellä hallintomenettelylain mukaisesti. Asia pyritään ratkaisemaan niin pian kuin mahdollista asian kiireellisyys huomioiden. Ratkaisu postitetaan tavallisena kirjeenä.

Maksuaikaa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Päätöksen muuttaminen ja peruuttaminen

Maksuaikapäätöstä voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa

  • jos maksuvelvollinen laiminlyö päätökseen sisältyvän ehdon täyttämisen
  • jos on käynyt ilmeiseksi, että maksuvelvollinen ei tule täyttämään ehtoa tai ei kykene täyttämään maksuvelvollisuuttaan
  • jos muuttamiseen tai peruuttamiseen muuten on erityinen syy.

Tiedustelut: 029 56 65662

 
Julkaistu 31.5.2017